سلام من میخام یه برد EMWIN خودم بزنم هر چی گشتم فوت پرینت این دو ای سی نبود کسی هست لطف کنه فوت پرینت این دو تا رو بمن بده