لطفا یک مدار برای تولید نوسان غیر سینوسی با ترانزیستور ujt و القاگر پیشنهاد دهید.