ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
 1. #1
  2012/11/16
  104
  9

  مشکل کار نکردن SSD 1963 تنظیم شده در Cube MX

  سلام
  برنامه نممونه راه اندازی SSD 1963 با میکرو ی STM32F407 که در سایت فروشگاه قرار داره به خوبی کار می کنه.
  اما زمانی که میکرو را در Cube MX راه اندازی می کنم و تنظیمات FSMC را مشابه برنامه نمونه انجام می دم کار نمی کنه.

  ممنون می شم راهنمائی کنید.
 2. #2
  2009/12/08
  تهران
  269
  44

  پاسخ : مشکل کار نکردن SSD 1963 تنظیم شده در Cube MX

  سلام
  من با Cube MX برای این چیپ ست تنظیم نکردم ولی دو چیز را تست کنید
  1) بینید که آیا Cube MX تنظیم و پیکره بندی مربوط به رجیستر ها رو بعد init کردن پورت ها دارد یا خیر ؟
  2) تنطیمات مربوط به PLL هم حتما درست انجام دهید
  موفق باشید
 3. #3
  2007/08/02
  1,359
  850

  پاسخ : مشکل کار نکردن SSD 1963 تنظیم شده در Cube MX


  static void MX_FSMC_Init(void)
  {
  FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef Timing;


  /** Perform the SRAM1 memory initialization sequence
  */
  hsram1.Instance = FSMC_NORSRAM_DEVICE;
  hsram1.Extended = FSMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE;
  /* hsram1.Init */
  hsram1.Init.NSBank = FSMC_NORSRAM_BANK1;
  hsram1.Init.DataAddressMux = FSMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE;
  hsram1.Init.MemoryType = FSMC_MEMORY_TYPE_SRAM;
  hsram1.Init.MemoryDataWidth = FSMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16;
  hsram1.Init.BurstAccessMode = FSMC_BURST_ACCESS_MODE_DISABLE;
  hsram1.Init.WaitSignalPolarity = FSMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW;
  hsram1.Init.WrapMode = FSMC_WRAP_MODE_DISABLE;
  hsram1.Init.WaitSignalActive = FSMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS;
  hsram1.Init.WriteOperation = FSMC_WRITE_OPERATION_ENABLE;
  hsram1.Init.WaitSignal = FSMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE;
  hsram1.Init.ExtendedMode = FSMC_EXTENDED_MODE_DISABLE;
  hsram1.Init.AsynchronousWait = FSMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_DISABLE;
  hsram1.Init.WriteBurst = FSMC_WRITE_BURST_DISABLE;
  /* Timing */
  Timing.AddressSetupTime = 3; //15
  Timing.AddressHoldTime = 15; //15
  Timing.DataSetupTime = 1; //125
  Timing.BusTurnAroundDuration = 0; //15
  Timing.CLKDivision = 16; //16
  Timing.DataLatency = 17; //17
  Timing.AccessMode = FSMC_ACCESS_MODE_A;  if (HAL_SRAM_Init(&hsram1, &Timing, NULL) != HAL_OK)
  {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }
  __HAL_AFIO_FSMCNADV_DISCONNECTED();
  }
  این کد من برای stm32f103vet نوشتم و عالی جواب میده . تست کن و خبرش بده
  راستی با چه lcd کار میکنی . من یه مشکلی با lcd4.3 اینچ دارم . وسط کار بعضی وقت ها صفحه سفید میشه.
  ببین این مشکل برای شما پیش میاد
  ویرایش توسط sepehr63 : 2017/12/05 در ساعت 14:51
 4. #4
  2012/11/16
  104
  9

  پاسخ : مشکل کار نکردن SSD 1963 تنظیم شده در Cube MX

  سلام
  ممنون از هر دو پاسخ.

  السیدی 4.3 اینچ هست.
  یک موردی که در ابتدا متفاوت هست hsram1.Init.NSBank = FSMC_NORSRAM_BANK4;

  باید BANK1 باشد؟ چرا؟

  کد تولید شده توسط Cube MX

  /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  #include "main.h"
  #include "stm32f4xx_hal.h"

  /* USER CODE BEGIN Includes */

  /* USER CODE END Includes */

  /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  SRAM_HandleTypeDef hsram1;

  /* USER CODE BEGIN PV */
  /* Private variables ---------------------------------------------------------*/

  /* USER CODE END PV */

  /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  void SystemClock_Config(void);
  static void MX_GPIO_Init(void);
  static void MX_FSMC_Init(void);

  /* USER CODE BEGIN PFP */
  /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/

  /* USER CODE END PFP */

  /* USER CODE BEGIN 0 */

  /* USER CODE END 0 */

  int main(void)
  {

  /* USER CODE BEGIN 1 */

  /* USER CODE END 1 */

  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();

  /* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();

  /* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_FSMC_Init();

  /* USER CODE BEGIN 2 */
  LCD_Init();
  LCD_Clear(BLACK);
  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */

  }
  /* USER CODE END 3 */

  }

  /** System Clock Configuration
  */
  void SystemClock_Config(void)
  {

  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;

  /**Configure the main internal regulator output voltage
  */
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLT AGE_SCALE1);

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 72;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

  /**Configure the Systick interrupt time
  */
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);

  /**Configure the Systick
  */
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK );

  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  }

  /** Configure pins as
  * Analog
  * Input
  * Output
  * EVENT_OUT
  * EXTI
  */
  static void MX_GPIO_Init(void)
  {

  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);

  /*Configure GPIO pin : PB12 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

  }

  /* FSMC initialization function */
  static void MX_FSMC_Init(void)
  {
  FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef Timing;
  FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef ExtTiming;

  /** Perform the SRAM1 memory initialization sequence
  */
  hsram1.Instance = FSMC_NORSRAM_DEVICE;
  hsram1.Extended = FSMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE;
  /* hsram1.Init */
  hsram1.Init.NSBank = FSMC_NORSRAM_BANK4;
  hsram1.Init.DataAddressMux = FSMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE;
  hsram1.Init.MemoryType = FSMC_MEMORY_TYPE_SRAM;
  hsram1.Init.MemoryDataWidth = FSMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16;
  hsram1.Init.BurstAccessMode = FSMC_BURST_ACCESS_MODE_DISABLE;
  hsram1.Init.WaitSignalPolarity = FSMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW;
  hsram1.Init.WrapMode = FSMC_WRAP_MODE_DISABLE;
  hsram1.Init.WaitSignalActive = FSMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS;
  hsram1.Init.WriteOperation = FSMC_WRITE_OPERATION_ENABLE;
  hsram1.Init.WaitSignal = FSMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE;
  hsram1.Init.ExtendedMode = FSMC_EXTENDED_MODE_ENABLE;
  hsram1.Init.AsynchronousWait = FSMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_DISABLE;
  hsram1.Init.WriteBurst = FSMC_WRITE_BURST_DISABLE;
  hsram1.Init.PageSize = FSMC_PAGE_SIZE_NONE;
  /* Timing */
  Timing.AddressSetupTime = 1;
  Timing.AddressHoldTime = 15;
  Timing.DataSetupTime = 15;
  Timing.BusTurnAroundDuration = 0;
  Timing.CLKDivision = 16;
  Timing.DataLatency = 17;
  Timing.AccessMode = FSMC_ACCESS_MODE_A;
  /* ExtTiming */
  ExtTiming.AddressSetupTime = 3;
  ExtTiming.AddressHoldTime = 15;
  ExtTiming.DataSetupTime = 9;
  ExtTiming.BusTurnAroundDuration = 0;
  ExtTiming.CLKDivision = 16;
  ExtTiming.DataLatency = 17;
  ExtTiming.AccessMode = FSMC_ACCESS_MODE_A;

  if (HAL_SRAM_Init(&hsram1, &Timing, &ExtTiming) != HAL_OK)
  {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

  }

  /* USER CODE BEGIN 4 */

  /* USER CODE END 4 */

  /**
  * @brief This function is executed in case of error occurrence.
  * @

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  m None
  * @retval None
  */
  void _Error_Handler(char * file, int line)
  {
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  {
  }
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  }

  #ifdef USE_FULL_ASSERT

  /**
  * @brief Reports the name of the source file and the source line number
  * where the assert_param error has occurred.
  * @

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  m file: pointer to the source file name
  * @

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  m line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */
  void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  {
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */

  }

  #endif

  /**
  * @}
  */

  /**
  * @}
  */

  /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
 5. #5
  2012/11/16
  104
  9

  پاسخ : مشکل کار نکردن SSD 1963 تنظیم شده در Cube MX

  در بورد Catalyst F407 پایه NE4 به کار برده شده و بنابراین BANK4 در FSMC باید تنظیم بشه.
 6. #6
  2012/11/16
  104
  9

  پاسخ : مشکل کار نکردن SSD 1963 تنظیم شده در Cube MX

  مشکل حل شد.
  در برنامه نمونه برای آدرس دهی رم و ثبات به روش زیر عمل می کنه:
  typedef struct
  {
  u16 LCD_REG;
  u16 LCD_RAM;
  } LCD_TypeDef;

  #define LCD_BASE ((u32)(0x6C000000 | 0x000007FE))
  #define LCD ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
  من این را به کد زیر تغییر دادم:
  #define LCD_REG *(volatile uint16_t*) 0x6c000000
  #define LCD_RAM *(volatile uint16_t*) 0x6c000800

  دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

  مشکل که وجود داره اینه که پس زمینه ( نمی دونم چه طور بگم ) نوسان داره!
 7. #7
  2010/10/06
  9
  1

  پاسخ : مشکل کار نکردن SSD 1963 تنظیم شده در Cube MX

  مشکل که وجود داره اینه که پس زمینه ( نمی دونم چه طور بگم ) نوسان داره!

  lcd ولتاژ کم میاره تغذیه lcd درست نیست


  دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

  مشکل که وجود داره اینه که پس زمینه ( نمی دونم چه طور بگم ) نوسان داره!

  lcd ولتاژ کم میاره تغذیه lcd درست نیست

نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوعات مشابه

 1. نمایش اعداد با فونت بزرگ روی lcd 3.2 با درایور ssd 1963
  توسط RasSharif در انجمن پروسسورهای ARM
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2017/03/31, 10:32
 2. مشکل عمل نکردن watchdog
  توسط abolfazles در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 2016/07/05, 23:10
 3. مکعب ال ای دی cube LED
  توسط ناصر منتظری در انجمن نورپردازی و روشنایی
  پاسخ: 38
  آخرين نوشته: 2016/02/01, 18:07
 4. کار نکردن واحد ADC با تنظیم تریگر توسط تایمر در ATmega32 ؟
  توسط ajapyy در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2015/09/30, 08:55
 5. لینکهای سودمند در رابطه با LEDMATRIX و LED CUBE
  توسط amir_moayeri در انجمن سایر مطالب مرتبط با ميکرو ها و پروسسورها
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2008/05/28, 14:44

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •