ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
 1. #1
  2017/12/02
  6
  0

  کار با برد fpga spartan-6 موجود در فروشگاه

  سلام به همگی
  من تازه میخوام fpga کار کنم . میخوام یه تراز دیجیتال بسازم .برد موجود در فروشگاه رو تهیه کردم .
  برای ساخت نیاز به راه اندازی سنسور ژیروسکوپ و راه اندازی پورت VGA و مانیتور کردن شکل تراز !
  اگر کسی میتونه کمک ام کنه که چطور شروع کنم ممنون میشم.
 2. #2
  2007/08/02
  1,361
  854

  پاسخ : کار با برد fpga spartan-6 موجود در فروشگاه

  من چند سال پیش که vhdl یکم کار میکردم با نرم افزار tina که شبیه به پروتئوس بود کد هامو تست میکردم
  چند تا مثال برات میفرستم برای کار با vga  LIBRARY IEEE;
  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;


  --********************************************
  ENTITY vga is
  PORT(
  clk,orient : IN STD_LOGIC;
  hs,vs,r,g,b: out std_logic
  );
  END vga;


  --*********************************************
  ARCHITECTURE behv OF vga IS
  signal clk_int :std_logic_vector(1 downto 0);
  signal hs1,vs1,fclk,cclk: STD_LOGIC;
  signal mmd: STD_LOGIC_vector(1 downto 0);
  signal fs: STD_LOGIC_vector(3 downto 0);
  signal cc: STD_LOGIC_vector(4 downto 0);
  signal ll: STD_LOGIC_vector(8 downto 0);
  signal grbx: STD_LOGIC_vector(3 downto 1);
  signal grby: STD_LOGIC_vector(3 downto 1);
  signal grbp: STD_LOGIC_vector(3 downto 1);
  signal grb: STD_LOGIC_vector(3 downto 1);

  BEGIN
  PROCESS(CLK)
  begin
  if(clk'event and clk='1')then
  clk_int<=clk_int+1;
  end if;
  end process;
  grb(2)<=(grbp(2) xor orient) and hs1 and vs1;
  grb(3)<=(grbp(3) xor orient) and hs1 and vs1;
  grb(1)<=(grbp(1) xor orient) and hs1 and vs1;
  process(orient)
  begin
  if orient'event and orient='0' then
  if mmd="10" then
  mmd<="00";
  else
  mmd<=mmd+1;
  end if;
  end if;
  end process;
  process(mmd)
  begin
  if mmd="0" then
  grbp<=grbx;
  elsif mmd="01" then
  grbp<=grby;
  elsif mmd="10" then
  grbp<=grbx xor grby;
  else
  grbp<="000";
  end if;
  end process;
  process(clk_int(1))
  begin
  if clk_int(1)'event and clk_int(1)='1' then
  if fs=24 then
  fs<="0000";
  else
  fs<=fs+1;
  end if;
  end if;
  end process;
  fclk<=fs(2);
  process(fclk)
  begin
  if fclk'event and fclk='1' then
  if cc=48 then
  cc<="00000";
  else
  cc<=cc+1;
  end if;
  end if;
  end process;
  cclk<=cc(4);
  process(cclk)
  begin
  if cclk'event and cclk='0' then
  if ll=481 then
  ll<=(others=>'0');
  else
  ll<=ll+1;
  end if;
  end if;
  end process;
  process(cc,ll)
  begin
  if cc>23 then
  hs1<='0';
  else
  hs1<='1';
  end if;
  if ll>479 then
  vs1<='0';
  else
  vs1<='1';
  end if;
  end process;
  process(cc,ll)
  begin
  if c<3 then grbx<="111";
  elsif cc<6 then grbx<="110";
  elsif cc<9 then grbx<="101";
  elsif cc<12 then grbx<="100";
  elsif cc<15 then grbx<="011";
  elsif cc<18 then grbx<="010";
  elsif cc<21 then grbx<="001";
  else grbx<="000";
  end if;
  if ll<60 then grby<="111";
  elsif ll<120 then grby<="110";
  elsif ll<180 then grby<="101";
  elsif ll<240 then grby<="100";
  elsif ll<300 then grby<="011";
  elsif ll<360 then grby<="010";
  elsif ll<420 then grby<="001";
  else grby<="000";
  end if;
  end process;
  hs<=hs1;
  vs<=vs1;
  r<=grb(2);
  g<=grb(3);
  b<=grb(1);
  end behv;
  دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

  اگه با سگمنت کار میکنی این کد میتونه کمکت کنه

  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;


  ENTITY seg70 IS
  PORT (
  clk : IN std_logic;
  rst : IN std_logic;
  dataout : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
  en : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
  END seg70;


  ARCHITECTURE arch OF seg70 IS


  signal cnt_scan : std_logic_vector(15 downto 0 );
  signal data4 : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal dataout_xhdl1 : std_logic_vector(7 downto 0);
  signal en_xhdl : std_logic_vector(7 downto 0);
  begin
  dataout<=dataout_xhdl1;
  en<=en_xhdl;
  process(clk,rst)
  begin
  if(rst='0')then
  cnt_scan<="0000000000000000";
  elsif(clk'event and clk='1')then
  cnt_scan<=cnt_scan+1;
  end if;
  end process;

  process(cnt_scan(15 downto 13))
  begin
  case cnt_scan(15 downto 13) is
  when"000"=> en_xhdl<="11111110";
  when"001"=> en_xhdl<="11111101";
  when"010"=> en_xhdl<="11111011";
  when"011"=> en_xhdl<="11110111";
  when"100"=> en_xhdl<="11101111";
  when"101"=> en_xhdl<="11011111";
  when"110"=> en_xhdl<="10111111";
  when"111"=> en_xhdl<="01111111";
  when others=> en_xhdl<="11111110";
  end case;


  end process;


  process(en_xhdl)
  begin
  case en_xhdl is
  when "11111110"=> data4<="0000";
  when "11111101"=> data4<="0001";
  when "11111011"=> data4<="0010";
  when "11110111"=> data4<="0011";
  when "11101111"=> data4<="0100";
  when "11011111"=> data4<="0101";
  when "10111111"=> data4<="0110";
  when "01111111"=> data4<="0111";
  when others => data4<="1000";
  end case;
  end process;


  process(data4)
  begin
  case data4 is
  WHEN "0000" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"00000011";
  WHEN "0001" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"10011111";
  WHEN "0010" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"00100101";
  WHEN "0011" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"00001101";
  WHEN "0100" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"10011001";
  WHEN "0101" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"01001001";
  WHEN "0110" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"01000001";
  WHEN "0111" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"00011111";
  WHEN "1000" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"00000001";
  WHEN "1001" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"00011001";
  WHEN "1010" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"00010001";
  WHEN "1011" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"11000001";
  WHEN "1100" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"01100011";
  WHEN "1101" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"10000101";
  WHEN "1110" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"01100001";
  WHEN "1111" =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"01110001";
  WHEN OTHERS =>
  dataout_xhdl1 <= NOT"00000011";

  END CASE;
  END PROCESS;
  end arch;


  اگه با lcd کار میکنی این کد کمکت میکنه


  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;


  entity lcd is
  Port ( clk : in std_logic; --40MHZ
  Reset : in std_logic;
  lcd_rs : out std_logic;
  lcd_rw : out std_logic;
  lcd_e : buffer std_logic;
  data : out std_logic_vector(7 downto 0)
  -- stateout: out std_logic_vector(10 downto 0);
  );
  end lcd;
  architecture Behavioral of lcd is


  constant IDLE : std_logic_vector(10 downto 0) :="00000000000";
  constant CLEAR : std_logic_vector(10 downto 0) :="00000000001";
  constant RETURNCURSOR : std_logic_vector(10 downto 0) :="00000000010" ;
  constant SETMODE : std_logic_vector(10 downto 0) :="00000000100";
  constant SWITCHMODE : std_logic_vector(10 downto 0) :="00000001000";
  constant SHIFT : std_logic_vector(10 downto 0) :="00000010000";
  constant SETFUNCTION : std_logic_vector(10 downto 0) :="00000100000";
  constant SETCGRAM : std_logic_vector(10 downto 0) :="00001000000";
  constant SETDDRAM : std_logic_vector(10 downto 0) :="00010000000";
  constant READFLAG : std_logic_vector(10 downto 0) :="00100000000";
  constant WRITERAM : std_logic_vector(10 downto 0) :="01000000000";
  constant READRAM : std_logic_vector(10 downto 0) :="10000000000";
  constant cur_inc : std_logic :='1';
  constant cur_dec : std_logic :='0';
  constant cur_shift : std_logic :='1';
  constant cur_noshift : std_logic :='0';
  constant open_display : std_logic :='1';
  constant open_cur : std_logic :='0';
  constant blank_cur : std_logic :='0';
  constant shift_display : std_logic :='1';
  constant shift_cur : std_logic :='0';
  constant right_shift : std_logic :='1';
  constant left_shift : std_logic :='0';
  constant datawidth8 : std_logic :='1';
  constant datawidth4 : std_logic :='0';
  constant twoline : std_logic :='1';
  constant oneline : std_logic :='0';
  constant font5x10 : std_logic :='1';
  constant font5x7 : std_logic :='0';


  signal state : std_logic_vector(10 downto 0);
  signal counter : integer range 0 to 127;
  signal div_counter : integer range 0 to 15;
  signal flag : std_logic;
  constant DIVSS : integer :=15;


  signal char_addr : std_logic_vector(5 downto 0);
  signal data_in : std_logic_vector(7 downto 0);
  component char_ram
  port( address : in std_logic_vector(5 downto 0) ;
  data : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
  end component;
  signal clk_int: std_logic;


  signal clkcnt: std_logic_vector(18 downto 0);
  constant divcnt: std_logic_vector(18 downto 0):="1111001110001000000";
  signal clkdiv: std_logic;
  signal tc_clkcnt: std_logic;
  begin


  process(clk,reset)
  begin
  if(reset='0')then
  clkcnt<="0000000000000000000";
  elsif(clk'event and clk='1')then
  if(clkcnt=divcnt)then
  clkcnt<="0000000000000000000";
  else
  clkcnt<=clkcnt+1;
  end if;
  end if;
  end process;
  tc_clkcnt<='1' when clkcnt=divcnt else
  '0';


  process(tc_clkcnt,reset)
  begin
  if(reset='0')then
  clkdiv<='0';
  elsif(tc_clkcnt'event and tc_clkcnt='1')then
  clkdiv<=not clkdiv;
  end if;
  end process;
  process(clkdiv,reset)
  begin
  if(reset='0')then
  clk_int<='0';
  elsif(clkdiv'event and clkdiv='1')then
  clk_int<= not clk_int;
  end if;
  end process;


  process(clkdiv,reset)
  begin
  if(reset='0')then
  lcd_e<='0';
  elsif(clkdiv'event and clkdiv='0')then
  lcd_e<= not lcd_e;
  end if;
  end process;


  aa:char_ram
  port map( address=>char_addr,data=>data_in);


  lcd_rs <= '1' when state =WRITERAM or state = READRAM else '0';
  lcd_rw <= '0' when state =CLEAR or state = RETURNCURSOR or state=SETMODE or state=SWITCHMODE or state=SHIFT or state= SETFUNCTION or state=SETCGRAM or state =SETDDRAM or state =WRITERAM else
  '1';
  data <="00000001" when state =CLEAR else
  "00000010" when state =RETURNCURSOR else
  "000001"& cur_inc & cur_noshift when state = SETMODE else
  "00001" & open_display &open_cur & blank_cur when state =SWITCHMODE else
  "0001" & shift_display &left_shift &"00" when state = SHIFT else
  "001" & datawidth8 & twoline &font5x10 & "00" when state=SETFUNCTION else
  "01000000" when state =SETCGRAM else
  "10000000" when state =SETDDRAM and counter =0 else
  "11000000" when state =SETDDRAM and counter /=0 else
  data_in when state = WRITERAM else
  "ZZZZZZZZ";


  char_addr <=conv_std_logic_vector( counter,6) when state =WRITERAM and counter<40 else
  conv_std_logic_vector( counter-41+8,6) when state= WRITERAM and counter>40 and counter<81-8 else
  conv_std_logic_vector( counter-81+8,6) when state= WRITERAM and counter>81-8 and counter<81 else
  "000000";  process(clk_int,Reset)
  begin
  if(Reset='0')then
  state<=IDLE;
  counter<=0;
  flag<='0';
  div_counter<=0;
  elsif(clk_int'event and clk_int='1')then
  case state is
  when IDLE =>
  if(flag='0')then
  state<=SETFUNCTION;
  flag<='1';
  counter<=0;
  div_counter<=0;
  else
  if(div_counter<DIVSS )then
  div_counter<=div_counter +1;
  state<=IDLE;
  else
  div_counter<=0;
  state <=SHIFT;
  end if;
  end if;
  when CLEAR =>
  state<=SETMODE;
  when SETMODE =>
  state<=WRITERAM;
  when RETURNCURSOR =>
  state<=WRITERAM;
  when SWITCHMODE =>
  state<=CLEAR;
  when SHIFT =>
  state<=IDLE;
  when SETFUNCTION =>
  state<=SWITCHMODE;
  when SETCGRAM =>
  state<=IDLE;
  when SETDDRAM =>
  state<=WRITERAM;
  when READFLAG =>
  state<=IDLE;
  when WRITERAM =>
  if(counter =40)then
  state<=SETDDRAM;
  counter<=counter+1;
  elsif(counter/=40 and counter<81)then
  state<=WRITERAM;
  counter<=counter+1;
  else
  state<=SHIFT;
  end if;
  when READRAM =>
  state<=IDLE;
  when others =>
  state<=IDLE;
  end case;
  end if;
  end process;  end Behavioral;
  دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

  این کد هم ادامه lcd هستبیشتر از این نماتونم کمک کنم چون تقریبا فراموش کردم


  [FONT=Yekan]library IEEE;[/FONT]
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;


  entity char_ram is
  port( address : in std_logic_vector(5 downto 0) ;
  data : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
  end char_ram;


  architecture fun of char_ram is


  function char_to_integer ( indata :character) return integer is
  variable result : integer range 0 to 16#7F#;
  begin
  case indata is
  when ' ' => result := 32;
  when '!' => result := 33;
  when '"' => result := 34;
  when '#' => result := 35;
  when '$' => result := 36;
  when '%' => result := 37;
  when '&' => result := 38;
  when ''' => result := 39;
  when '(' => result := 40;
  when ')' => result := 41;
  when '*' => result := 42;
  when '+' => result := 43;
  when ',' => result := 44;
  when '-' => result := 45;
  when '.' => result := 46;
  when '/' => result := 47;
  when '0' => result := 48;
  when '1' => result := 49;
  when '2' => result := 50;
  when '3' => result := 51;
  when '4' => result := 52;
  when '5' => result := 53;
  when '6' => result := 54;
  when '7' => result := 55;
  when '8' => result := 56;
  when '9' => result := 57;
  when ':' => result := 58;
  when ';' => result := 59;
  when '<' => result := 60;
  when '=' => result := 61;
  when '>' => result := 62;
  when '?' => result := 63;
  when '@' => result := 64;
  when 'A' => result := 65;
  when 'B' => result := 66;
  when 'C' => result := 67;
  when 'D' => result := 68;
  when 'E' => result := 69;
  when 'F' => result := 70;
  when 'G' => result := 71;
  when 'H' => result := 72;
  when 'I' => result := 73;
  when 'J' => result := 74;
  when 'K' => result := 75;
  when 'L' => result := 76;
  when 'M' => result := 77;
  when 'N' => result := 78;
  when 'O' => result := 79;
  when 'P' => result := 80;
  when 'Q' => result := 81;
  when 'R' => result := 82;
  when 'S' => result := 83;
  when 'T' => result := 84;
  when 'U' => result := 85;
  when 'V' => result := 86;
  when 'W' => result := 87;
  when 'X' => result := 88;
  when 'Y' => result := 89;
  when 'Z' => result := 90;
  when '[' => result := 91;
  when '\' => result := 92;
  when ']' => result := 93;
  when '^' => result := 94;
  when '_' => result := 95;
  when '`' => result := 96;
  when 'a' => result := 97;
  when 'b' => result := 98;
  when 'c' => result := 99;
  when 'd' => result := 100;
  when 'e' => result := 101;
  when 'f' => result := 102;
  when 'g' => result := 103;
  when 'h' => result := 104;
  when 'i' => result := 105;
  when 'j' => result := 106;
  when 'k' => result := 107;
  when 'l' => result := 108;
  when 'm' => result := 109;
  when 'n' => result := 110;
  when 'o' => result := 111;
  when 'p' => result := 112;
  when 'q' => result := 113;
  when 'r' => result := 114;
  when 's' => result := 115;
  when 't' => result := 116;
  when 'u' => result := 117;
  when 'v' => result := 118;
  when 'w' => result := 119;
  when 'x' => result := 120;
  when 'y' => result := 121;
  when 'z' => result := 122;
  when '{' => result := 123;
  when '|' => result := 124;
  when '}' => result := 125;
  when '~' => result := 126;
  when others => result :=32;
  end case;
  return result;
  end function;


  begin
  process (address)
  begin
  case address is
  when "000000" =>data<=conv_std_logic_vector(char_to_integer ('W') ,8);
  when "000001" =>data<=conv_std_logic_vector(char_to_integer ('W') ,8);
  when "000010" =>data<=conv_std_logic_vector(char_to_integer ('W') ,8);
  when "000011" =>data<=conv_std_logic_vector(char_to_integer ('.') ,8);
  when "000100" =>data<=conv_std_logic_vector(char_to_integer ('E') ,8);
  when "000101" =>data<=conv_std_logic_vector(char_to_integer ('C') ,8);
  when "000110" =>data<=conv_std_logic_vector(char_to_integer ('A') ,8);
  when "000111" =>data<=conv_std_logic_vector(char_to_integer ('.') ,8);
  when "001000" =>data<=conv_std_logic_vector(char_to_integer ('I') ,8);
  when "001001" =>data<=conv_std_logic_vector(char_to_integer ('R') ,8);
  when "010110" =>data<=conv_std_logic_vector(char_to_integer ('!') ,8);
  when "010111" =>data<=conv_std_logic_vector(char_to_integer ('!') ,8);
  when others =>data<=conv_std_logic_vector(char_to_integer ('!') ,8);
  end case;
  end process;
  end fun;


  ویرایش توسط sepehr63 : 2017/12/07 در ساعت 08:19
 3. #3
  2017/12/02
  6
  0

  پاسخ : کار با برد fpga spartan-6 موجود در فروشگاه

  سلام
  خیلی ممنون مهندس سپر عزیز


  دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

  دوستان به یه مشکل برخوردم !!!!!!!!!!!
  برد رو نرم افزار ise نمیشناسه !!!!
  کسی هست کمکم کنه ؟
  اخطار زیر رو میده ! تا الان دو بار ویندوز عوض کردم و سه تا نرم افزار ise با ورژن های مختلف رو تست کردم . نشد که نشد
  این خطا رو میده!!
  can not find cable, check cable setup
  کسی هست کمک کنه مشکل ام برطرف بشه ؟ وینودوز 7 دارم 64 بیتی
 4. #4
  2017/05/08
  1
  0

  پاسخ : کار با برد fpga spartan-6 موجود در فروشگاه

  این برد نیاز به پروگرامر داره
 5. #5
  2009/10/24
  7
  0

  پاسخ : کار با برد fpga spartan-6 موجود در فروشگاه

  با سلام و ممنون از دوستان بابت سوالاتشون و راهنمایی هاشون. منم همین بورد را از فروشگاه سایت خریدم. سوالی که داشتم اینه یک سری فایل داخل سی دی به همراه بورد ارسال شد. از جمله برنامه های نمونه نیز در چند فولدر نیز وجود داشت. متاسفانه برنامه های نمونه را که تست کردم کار نکرد. می خواستم بپرسم آیا این برنامه ها توسط فروشگاه تست شده اند؟ اگر کار میکنند آیا نکته ای دارند که باید رعایت کرد؟ یه سری تنظیمات اصلی مثل تعریف پایه ها و پکیجینگ را به برنامه دادم اما کار نکرد.
  متشکر
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

موضوعات مشابه

 1. انتخاب fpga مناسب از خانواده spartan
  توسط YASERBIGDELI در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2015/08/15, 18:36
 2. نحوه استفاده از دیتاشیت مربوط به Spartan-3A FPGA
  توسط spacecraft در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2013/09/10, 14:37
 3. چگونگی اتصال کیبوردps2 به fpga از نوع spartan-II
  توسط m_a_a در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2011/11/04, 23:11
 4. تفاوت های FPGA های سری SPARTAN و VIRTEX
  توسط pajuhaan در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2010/12/04, 14:40
 5. fpga هاي spartan نياز به ramآ* خارجي دارند يا نه؟
  توسط 2050 در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2010/02/25, 10:01

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •