سلام.
آیا از دوستان کسی تا حالا با ریموتهای گیگا کد کار کرده؟