برای تعیین نقطه رفرنس چی استفاکنم یا چ سنورری ببندم (چون همه میدونید میکروسوییچ دقت زیادی نداره)
و باید به کجای این مدار زیر وصل کنم (ایا مدار زیر درست است یا ن)

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت