برای مثال در استوانه به قطر بیست سانت و ارتفاع ده سانت چه سایز و اندازه به طولی المنت به کار بره که با مصرف پایین به ما ۱۳۰۰ درجه حرارت بده تاکید میکن