سلام اساتید محترم هدف ساختن یه ترموستات برای کنترل دما و رطوبت هست از nodemcu استفاده کردم ال سی دی و سنسور dht11 و رله دو کانال الان از طریق کلید ها و ال سی دی هم دما و رطوبت رو میتونم ببینم و هم کنترل کنم تو قسمت وب سرور هم کد html اضافه کردم که طبق عکس میتونم دما و رطوبت و حداقل و حد اکثرشو ببینم ولی نمیدونم چطور میتونم اون تکست باکس هایی که برای ورود حداقل و حد اکثر هست طوری تعریف کنم که حالت ورودی داشته باشه و اعداد رو به نود بفرسته و اونجا برابر با متغییر های حداقل و حد اکثر رطوبت و دما قرار بده لطفا یه نگاههی به کد بندازید و در صورت امکان برام تغییرش بدید که بتونم از صفحه وب متغییر ها رو کنترل کنم.کد:
#include <Wire.h> 

 #include <LiquidCrystal_I2C.h> //D1&D2
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>

#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h> 


#define DHTTYPE DHT11
#define UP   1  //RX
#define SET   D0
#define DOWN  3  //TX
#define HEATER D7
#define STEAM  D8

DHT dht1( D4, DHTTYPE); 

byte termometer[8] = //icon for termometer
{
  B00100,
  B01010,
  B01010,
  B01110,
  B01110,
  B11111,
  B11111,
  B01110
};
byte droplet[8] = //icon for water droplet
{
  B00100,
  B00100,
  B01010,
  B01010,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B01110,
};
byte Degree[8] = //icon for Degree
{
  B01110,
  B01010,
  B01110,
  B00000,
  B00110,
  B01000,
  B01000,
  B00110
};
byte mini[8] = //icon for minimum
{
  B01110,
  B01110,
  B01110,
  B01110,
  B11111,
  B11111,
  B01110,
  B00100
};
byte maxi[8] = //icon for maximum
{
  B00100,
  B01110,
  B11111,
  B11111,
  B01110,
  B01110,
  B01110,
  B01110
};

IPAddress ip(192, 168, 0, 107);
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress DNS(8, 8, 8, 8);
const char* ssid = "DALI_CHAI";
const char* password = "";
ESP8266WebServer server(80);


float Temp;
float Humidity;
int count=1;
int menu=1;

unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long currentMillis =0;
const long interval = 10000;

int heatmin=0;
int heatmax=0;
int humimin=0;
int humimax=0;
int maxTemp =-100;
int minTemp=100; 
int maxHumidity =-100;
int minHumidity=100; 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 WiFi.config(ip, gateway, subnet, DNS);
 WiFi.begin(ssid, password);
 EEPROM.begin(1024); 
 server.begin();
 
 lcd.begin();
 lcd.createChar(1,termometer);
 lcd.createChar(2,droplet);
 lcd.createChar(3,Degree);
 lcd.createChar(4,mini);
 lcd.createChar(5,maxi);
 
 dht1.begin();
 heatmin=EEPROM.read(1);
 heatmax=EEPROM.read(2);
 humimin=EEPROM.read(3);
 humimax=EEPROM.read(4);
 
 pinMode(UP,INPUT);
 pinMode(DOWN,INPUT);
 pinMode(SET,INPUT);

 
 pinMode(HEATER,OUTPUT);
 pinMode(STEAM,OUTPUT);
   
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.write(1);
   lcd.write(2);
   delay(1000);
   lcd.setCursor(14,0);
   lcd.write(2);
   lcd.write(1);
   delay(1000);
   lcd.setCursor(3,0);
   lcd.print("DALI CHAI");
   delay(2000);
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("Smart Farme WIFI");
   delay(4000);
startup();
}


void startup(){

  currentMillis = millis();
  
//------------------------------- HTML CODE ----------------------------------
server.on("/", []() {
   float temp = dht1.readTemperature();
   float Humidity = dht1.readHumidity();
  
  

  String cssClass = "mediumhot";
 
  if (temp < 0)
   cssClass = "cold";
  else if (temp > 20)
   cssClass = "hot";
 
   String message = "<!DOCTYPE html><html><head><title>""</title><meta charset=\"utf-8\" /><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width\" /><style>\n";
  message += "html {height: 100%;}";
   message += "div {color: #fff;font-family: 'Arial Black';font-weight: 400;left: 50%;position: absolute;text-align: center;top: 50%;transform: translateX(-50%) translateY(-50%);}";
  message += "h1 {font-size: xlarge;font-weight: 400; margin: 0}";
  message += "h2 {font-size: xxxlarge;font-weight: 400; margin: 0}";
  message += "h3 {font-size: small;font-weight: 400; margin: 0}";
  message += "h4 {font-size: xsmall;font-weight: 400; margin: 0}";
  message += "body {height: 100%;}";
  message += ".cold {background: linear-gradient(to bottom, #7abcff, #0665e0 );}";
  message += ".mediumhot {background: linear-gradient(to bottom, #81ef85,#057003);}";
  message += ".hot {background: linear-gradient(to bottom, #fcdb88,#d32106);}";
  message += "</style></head><body class=\"" + cssClass + "\"><div>"
        "<h1>""Office""<br><br></h1>"
        "<h2>""T : "+temp +"&deg;C""<br></h2><h3>""Max Temperature : "+maxTemp+"&deg;C"+"<br>""Min Temperature : "+minTemp+"&deg;C""</h3>""<br>"
        "<h2>""H : "+Humidity +"%""<br></h2><h3>""Max Humidity : "+maxHumidity+"%"+"<br>""Min Humidity : "+minHumidity+"%""</h3><br>"+"</div></body></html>";
   message +="<h4><form action='http://192.168.0.107/submit' method='POST'> Enter Min T:<input name=\"formTemp\" type=\"number\"> <input type=\"submit\"> </form></h4><br>";
  message +="<form action='http://192.168.0.107/submit' method='POST'> Enter Max T:<input name=\"formTemp\" type=\"number\"> <input type=\"submit\"> </form> <br>";
  message +="<form action='http://192.168.0.107/submit' method='POST'> Enter Min H:<input name=\"formTemp\" type=\"number\"> <input type=\"submit\"> </form> <br>";
  message +="<form action='http://192.168.0.107/submit' method='POST'> Enter Max H:<input name=\"formTemp\" type=\"number\"> <input type=\"submit\"> </form> <br>";
                     
  message +=("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"10\">");
  
  
  server.send(200, "text/html", message);
 });
//------------------------------- LOADING ... --------------------------------
   menu=1;
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("Please Wait "); delay(500); 
   lcd.print(".");delay(500);
   lcd.print(".");delay(500);
   lcd.print(".");delay(500);
   lcd.print(".");delay(500);
   lcd.clear();
   delay(1000);

//------------------------------- MENU 1 --------------------------------

 while(menu==1){
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.write(1);
   lcd.setCursor(1, 0);
   lcd.print(" ");
   lcd.setCursor(2, 0);
   lcd.print("Enter min T:");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(heatmin);
   lcd.setCursor(3, 1);
   lcd.write(3);
   
   if (digitalRead(UP))  {heatmin++;delay(200);}
   if (digitalRead(DOWN)) {heatmin--;delay(200);}
   if (heatmin < 10 ) heatmin=10;
   if (heatmin > 99) heatmin=99;

   if (digitalRead(SET)) {EEPROM.write(1,heatmin);EEPROM.commit(); lcd.clear(); lcd.print("Saved ..."); delay(2000); menu=2;}
   if (millis() - currentMillis > 30000) { lcd.clear(); break;}
  }

//------------------------------- MENU 2 --------------------------------
 while(menu==2){
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.write(1);
   lcd.setCursor(1, 0);
   lcd.print(" ");
   lcd.setCursor(2, 0);
   lcd.print("Enter max T:");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(heatmax);
   lcd.setCursor(3, 1);
   lcd.write(3);
   
   if (digitalRead(UP))  {heatmax++;delay(200);}
   if (digitalRead(DOWN)) {heatmax--;delay(200);}
   if (heatmax < 10 ) heatmax=10;
   if (heatmax > 99) heatmax=99;

   if (digitalRead(SET)) {EEPROM.write(2,heatmax);EEPROM.commit(); lcd.clear(); lcd.print("Saved ..."); delay(2000); menu=3;}
   if (millis() - currentMillis > 60000) { lcd.clear(); break;}
  }

//------------------------------- MENU 3 --------------------------------
 while(menu==3){
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.write(2);
   lcd.setCursor(1, 0);
   lcd.print(" ");
   lcd.setCursor(2, 0);
   lcd.print("Enter min H:");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(humimin);
   lcd.setCursor(3, 1);
   lcd.print("%");
   
   if (digitalRead(UP))  {humimin++;delay(200);}
   if (digitalRead(DOWN)) {humimin--;delay(200);}
   if (humimin < 10 ) humimin=10;
   if (humimin > 99) humimin=99;

   if (digitalRead(SET)) {EEPROM.write(3,humimin); EEPROM.commit();lcd.clear(); lcd.print("Saved ..."); delay(2000); menu=4;}
   if (millis() - currentMillis > 90000) { lcd.clear(); break;}
  }

//------------------------------- MENU 4 --------------------------------
 while(menu==4){
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.write(2);
   lcd.setCursor(1, 0);
   lcd.print(" ");
   lcd.setCursor(2, 0);
   lcd.print("Enter max H:");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(humimax);
   lcd.setCursor(3, 1);
   lcd.print("%");
   
   if (digitalRead(UP))  {humimax++;delay(200);}
   if (digitalRead(DOWN)) {humimax--;delay(200);}
   if (humimax < 10 ) humimax=10;
   if (humimax > 99) humimax=99;

    if (digitalRead(SET)) {EEPROM.write(4,humimax);EEPROM.commit(); lcd.clear(); lcd.print("Saved ..."); delay(2000); lcd.clear(); break;}
   if (millis() - currentMillis > 120000) { lcd.clear(); break;}
  }
 {
   EEPROM.end();}
}

void loop() {
  
  
    Humidity = dht1.readHumidity();
    Temp = dht1.readTemperature();
    
  
  if (Temp<minTemp){minTemp = Temp;}
  if (Temp>maxTemp){maxTemp = Temp;}

  if (Humidity<minHumidity){minHumidity= Humidity;}
  if (Humidity>maxHumidity){maxHumidity = Humidity;}
  
//----------------------------- Serial Print -----------------------------     
 if (isnan(Temp) || isnan(Humidity)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT #1");
 } else {
  Serial.print("Humidity: "); 
  Serial.print(Humidity);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: "); 
  Serial.print(Temp);
  Serial.println(" *C\t");
  Serial.print("MAX Humidity: "); 
  Serial.print(maxHumidity);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("MIN Humidity: "); 
  Serial.print(minHumidity);
  Serial.println(" %\t");
  Serial.print("MAX Temperature: "); 
  Serial.print(maxTemp);
  Serial.print(" *C\t");
  Serial.print("MIN Temperature: "); 
  Serial.print(minTemp);
  Serial.println(" *C\t");
 }
    

//----------------------------- Relay Control -----------------------------------

  if ( Temp < heatmin ) digitalWrite(HEATER,HIGH);
  if ( Temp > heatmax ) digitalWrite(HEATER,LOW);
  else digitalWrite(HEATER,HIGH);

  if ( Humidity < humimin ) digitalWrite(STEAM,HIGH);
  if ( Humidity > humimax ) digitalWrite(STEAM,LOW);
  else digitalWrite(STEAM,HIGH);
  

//---------------------------- LCD ----------------------------------------------
  switch (count){
   case 1:
  
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.write(1);
   lcd.setCursor(2, 0);
   lcd.print(Temp,1);
   lcd.setCursor(6, 0);
   lcd.write(3);
   lcd.setCursor(8, 0);
   lcd.write(5);
   lcd.setCursor(9, 0);
   lcd.print(maxTemp);
   lcd.setCursor(12, 0);
   lcd.write(4);
   lcd.setCursor(13, 0);
   lcd.print(minTemp);
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.write(2);
   lcd.setCursor(2, 1);
   lcd.print(Humidity,1);
   lcd.setCursor(6, 1);
   lcd.print("%");
   lcd.setCursor(8, 1);
   lcd.write(5);
   lcd.setCursor(9, 1);
   lcd.print(maxHumidity);
   lcd.setCursor(12, 1);
   lcd.write(4);
   lcd.setCursor(13, 1);
   lcd.print(minHumidity,1);
   }   

   count++;
  if (count>4) count=1;
  delay(1000);
  if (digitalRead(SET)) startup();
  server.handleClient();
}