سلام. ماژول رو تهیه کردم . منتها نمیدونم چطور ورودی بدم و از کجا خروجی بگیرم.؟