به نظر شما بهترین کتاب های الکترونیک دیجیتال و تکنیک پالس چیست؟ تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. من دنبال چیزی می کردم که تمام و کمال حق مطلب رو ادا کرده باشه