با سلام خدمت دوستان
من از floating point ipcore v5.0 استفاده می کنم و تنظیماتشم بصورت زیر است:
float to fix
floating-point precision : single (32bit)
fix-point precision :int32(32bit)
و کد هم بصورت زیر است:
کد HTML:
module top(x);
reg clk;
output [31:0] x;
real a;
initial
  begin
  clk=1'b0;
  forever #30 clk=~clk;
  #600 $stop;
  end
initial
begin
a=0.9
end

  float f2 (
.a(a), // input [31 : 0] a
.clk(clk), // input clk
.result(x) // output [31 : 0] result
);

endmodule
actual(sim) result:0100000000000000000000000000
expectative result:00111111011001100110011001100110
نتیجه شبیه سازی با نتیجه واقعی همخوانی ندارد علت چیست؟