ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.


کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
 1. #1
  2013/05/12
  17
  1

  راه اندازی ماژول sim800 با میکرو stm32f103c8

  سلام من میخوام یک ماژول sim800 رو با میکروی stm32f103c8 راه اندازی کنم برای تنظیمات usart از نرم افزار stm32cubemx استفاده کردم و یک کد رو جنریت کردم حالا میخوام با at command پیام رو دریافت کنم ولی نمیدونم باید چه کدی بنویسم داخل فایل توضیحات at command فقط دستور رو نوشته و ویدئو های آموزشی ام که در این مورد هست با استفاده از ارتباط usb به سریال با کامپیوتر at command ها رو میده و به کار من نمیاد

  کد:
  /** ******************************************************************************
   * File Name     : main.c
   * Description    : Main program body
   ******************************************************************************
   *
   * COPYRIGHT(c) 2018 STMicroelectronics
   *
   * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
   * are permitted provided that the following conditions are met:
   *  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
   *   this list of conditions and the following disclaimer.
   *  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
   *   this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
   *   and/or other materials provided with the distribution.
   *  3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
   *   may be used to endorse or promote products derived from this software
   *   without specific prior written permission.
   *
   * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
   * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
   * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
   * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
   * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
   * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
   * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
   * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
   * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
   * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
   *
   ******************************************************************************
   */
  /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  #include "main.h"
  #include "stm32f1xx_hal.h"
  #include "string.h" 
  
  
  /* USER CODE BEGIN Includes */
  
  
  /* USER CODE END Includes */
  
  
  /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  UART_HandleTypeDef huart2;
  
  
  /* USER CODE BEGIN PV */
  /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  
  
  /* USER CODE END PV */
  
  
  /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  void SystemClock_Config(void);
  void Error_Handler(void);
  static void MX_GPIO_Init(void);
  static void MX_USART2_UART_Init(void);
  
  
  /* USER CODE BEGIN PFP */
  /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  
  
  /* USER CODE END PFP */
  
  
  /* USER CODE BEGIN 0 */
  
  
  /* USER CODE END 0 */
  
  
  int main(void)
  {
  
  
   /* USER CODE BEGIN 1 */
  
  
   /* USER CODE END 1 */
  
  
   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  
  
   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
   HAL_Init();
  
  
   /* Configure the system clock */
   SystemClock_Config();
  
  
   /* Initialize all configured peripherals */
   MX_GPIO_Init();
   MX_USART2_UART_Init();
  
  
   /* USER CODE BEGIN 2 */
  
  
   /* USER CODE END 2 */
  
  
   /* Infinite loop */
   /* USER CODE BEGIN WHILE */
   while (1)
   {
   /* USER CODE END WHILE */
  
  
   /* USER CODE BEGIN 3 */
  
  
   }
   /* USER CODE END 3 */
  
  
  }
  
  
  /** System Clock Configuration
  */
  void SystemClock_Config(void)
  {
  
  
   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  
  
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
    */
   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
   {
    Error_Handler();
   }
  
  
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
    */
   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                 |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  
  
   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
   {
    Error_Handler();
   }
  
  
    /**Configure the Systick interrupt time 
    */
   HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  
  
    /**Configure the Systick 
    */
   HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  
  
   /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
   HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  }
  
  
  /* USART2 init function */
  static void MX_USART2_UART_Init(void)
  {
  
  
   huart2.Instance = USART2;
   huart2.Init.BaudRate = 115200;
   huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
   huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
   huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
   huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
   huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
   huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
   if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
   {
    Error_Handler();
   }
  
  
  }
  
  
  /** Configure pins as 
      * Analog 
      * Input 
      * Output
      * EVENT_OUT
      * EXTI
  */
  static void MX_GPIO_Init(void)
  {
  
  
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  
  
   /* GPIO Ports Clock Enable */
   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  
  
   /*Configure GPIO pin Output Level */
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
  
  
   /*Configure GPIO pin : PA5 */
   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  
  
  }
  
  
  /* USER CODE BEGIN 4 */
  
  
  /* USER CODE END 4 */
  
  
  /**
   * @brief This function is executed in case of error occurrence.
   * @

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  m None * @retval None */ void Error_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ while(1) { } /* USER CODE END Error_Handler */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  m file: pointer to the source file name * @

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  m line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* USER CODE END 6 */ } #endif /** * @} */ /** * @} */ /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
 2. #2
  2008/05/26
  1,045
  561

  پاسخ : راه اندازی ماژول sim800 با میکرو stm32f103c8

  نقل قول نوشته اصلی توسط JFET2013

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  سلام من میخوام یک ماژول sim800 رو با میکروی stm32f103c8 راه اندازی کنم برای تنظیمات usart از نرم افزار stm32cubemx استفاده کردم و یک کد رو جنریت کردم حالا میخوام با at command پیام رو دریافت کنم ولی نمیدونم باید چه کدی بنویسم داخل فایل توضیحات at command فقط دستور رو نوشته و ویدئو های آموزشی ام که در این مورد هست با استفاده از ارتباط usb به سریال با کامپیوتر at command ها رو میده و به کار من نمیاد

  کد:
  /** ******************************************************************************
   * File Name     : main.c
   * Description    : Main program body
   ******************************************************************************
   *
   * COPYRIGHT(c) 2018 STMicroelectronics
   *
   * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
   * are permitted provided that the following conditions are met:
   *  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
   *   this list of conditions and the following disclaimer.
   *  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
   *   this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
   *   and/or other materials provided with the distribution.
   *  3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
   *   may be used to endorse or promote products derived from this software
   *   without specific prior written permission.
   *
   * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
   * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
   * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
   * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
   * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
   * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
   * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
   * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
   * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
   * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
   *
   ******************************************************************************
   */
  /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  #include "main.h"
  #include "stm32f1xx_hal.h"
  #include "string.h" 
  
  
  /* USER CODE BEGIN Includes */
  
  
  /* USER CODE END Includes */
  
  
  /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  UART_HandleTypeDef huart2;
  
  
  /* USER CODE BEGIN PV */
  /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  
  
  /* USER CODE END PV */
  
  
  /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  void SystemClock_Config(void);
  void Error_Handler(void);
  static void MX_GPIO_Init(void);
  static void MX_USART2_UART_Init(void);
  
  
  /* USER CODE BEGIN PFP */
  /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  
  
  /* USER CODE END PFP */
  
  
  /* USER CODE BEGIN 0 */
  
  
  /* USER CODE END 0 */
  
  
  int main(void)
  {
  
  
   /* USER CODE BEGIN 1 */
  
  
   /* USER CODE END 1 */
  
  
   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  
  
   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
   HAL_Init();
  
  
   /* Configure the system clock */
   SystemClock_Config();
  
  
   /* Initialize all configured peripherals */
   MX_GPIO_Init();
   MX_USART2_UART_Init();
  
  
   /* USER CODE BEGIN 2 */
  
  
   /* USER CODE END 2 */
  
  
   /* Infinite loop */
   /* USER CODE BEGIN WHILE */
   while (1)
   {
   /* USER CODE END WHILE */
  
  
   /* USER CODE BEGIN 3 */
  
  
   }
   /* USER CODE END 3 */
  
  
  }
  
  
  /** System Clock Configuration
  */
  void SystemClock_Config(void)
  {
  
  
   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  
  
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
    */
   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
   {
    Error_Handler();
   }
  
  
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
    */
   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                 |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  
  
   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
   {
    Error_Handler();
   }
  
  
    /**Configure the Systick interrupt time 
    */
   HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  
  
    /**Configure the Systick 
    */
   HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  
  
   /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
   HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  }
  
  
  /* USART2 init function */
  static void MX_USART2_UART_Init(void)
  {
  
  
   huart2.Instance = USART2;
   huart2.Init.BaudRate = 115200;
   huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
   huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
   huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
   huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
   huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
   huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
   if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
   {
    Error_Handler();
   }
  
  
  }
  
  
  /** Configure pins as 
      * Analog 
      * Input 
      * Output
      * EVENT_OUT
      * EXTI
  */
  static void MX_GPIO_Init(void)
  {
  
  
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  
  
   /* GPIO Ports Clock Enable */
   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  
  
   /*Configure GPIO pin Output Level */
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
  
  
   /*Configure GPIO pin : PA5 */
   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  
  
  }
  
  
  /* USER CODE BEGIN 4 */
  
  
  /* USER CODE END 4 */
  
  
  /**
   * @brief This function is executed in case of error occurrence.
   * @

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  m None * @retval None */ void Error_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ while(1) { } /* USER CODE END Error_Handler */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  m file: pointer to the source file name * @

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  m line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* USER CODE END 6 */ } #endif /** * @} */ /** * @} */ /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  سلام
  به نظر من بهتره شما اول ماژول رو با رابط usb به سریال راه اندازی کنید و وقتی از راه اندازی ماژول مطمئن شدید بعد برید سراغ میکرو و میکرویی رو انتخاب کنید که قبلا با واحد سریالش کار کرده و جواب گرفته باشید
  واسه تست میتونید میکرو رو به رابط usb به سریال متصل کنید و ارسال و دریافت رشته رو انجام بدین تا کاملا روال کار دستتون بیاد
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوعات مشابه

 1. تغذیه ماژول sim800
  توسط reza.h1404i@gmail.com در انجمن ماژول های GPS - GSM - GPRS
  پاسخ: 8
  آخرين نوشته: 2020/03/22, 13:18
 2. پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2018/03/10, 20:36
 3. مشکل در راه اندازی ماژول AD9833 با دیسکاوری برد STM32f103C8
  توسط abolfazl.k در انجمن سایر ماژول ها
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2018/01/27, 15:36
 4. پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2017/11/23, 23:43
 5. راه اندازی ماژول برای قطع وصل رله توسط پیامک به کمک آردینو sim800
  توسط afshin.vahidreza@gmail.co در انجمن ماژول های GPS - GSM - GPRS
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2017/08/15, 16:48

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •