سلام. من چهارتا لودسل یکسان دارم که چهار طرف یه کفه قرار گرفته و من میخوام وزن کفه رو محاسبه کنم.میشه 4 تا لودسل رو سری یا موازی کنم