یاسلام
میخواهم برنامه ای با بسکام بنویسم که فقط دوشماره برای ماژول sim800 تعریف شده باشد و با زنگ زدن فقط همین دو خط ، یک خروجی led در میکرو روشن شود