سلام
ltspice یه نرم افزاره مثل پی اسپایس فقط فرقش اینه که رایگانه
این نرم افزار میتونه یه نت لیست تولید کنه که از نت لیستش میشه توی اچ اسپایس استفاده کرد
من بنا به دلایلی مجبورم اینکارو انجام بدم ولی هر کاریش میکنم نمیشه
حس میکنم یه چیزی رو دارم اشتباه میزنم
ممنون میشم راهنماییم کنین اه من خیای با اچ اسپایس کار نکردم
اینم کدی که استفاده می کنم در اچ اسپایس* F:\LTspiceXVII\examples\madare-man\discusstion\alaki.asc
.options post node list
.tran Vrec srart=0 stop=10u step=10p
.lib 'F:\LTspiceXVII\examples\madare-man\mm018.l' tt_3V
M1 Vrf1 Vrf2 0 0 nch3 l='L1' w='W1' ad='E*W1' as='E*W1' pd='2*E+W1' ps='2*E+W1' m='M1'
M2 N009 N015 0 0 nch3 l='L3' w='W3' ad='W3*E' as='W3*E' pd='2*E+W3' ps='2*E+W3' m='M3'
M3 Vo1 N009 0 0 nch3 l='L11' w='W11' ad='W11*E' as='W11*E' pd='2*E+W11' ps='2*E+W11' m='M11'
p1 Vrec Vo1 Vrf1 N001 pch3 l='L2' w='W2' ad='E*W2' as='E*W2' pd='2*E+W2' ps='2*E+W2' m='M2'
p2 N001 Vrec Vrf1 N001 pch3 l='L4' w='W4' ad='E*W4' as='E*W4' pd='2*E+W4' ps='2*E+W4' m='M4'
p3 Vo1 N009 Vrec Vrec pch3 l='L12' w='W12' ad='E*W12' as='E*W12' pd='2*E+W12' ps='2*E+W12' m='M12'
p4 N003 N003 Vrec Vrec pch3 l='L6' w='W6' ad='E*W6' as='E*W6' pd='2*E+W6' ps='2*E+W6' m='M6'
p5 N015 0 N003 Vrec pch3 l='L5' w='W5' ad='E*W5' as='E*W5' pd='2*E+W5' ps='2*E+W5' m='M5'
M4 Vfb21 Vo2 N019 0 nch3 l='L13' w='W13' ad='W13*E' as='W13*E' pd='2*E+W13' ps='2*E+W13' m='M16'
p6 N007 N004 Vrec Vrec pch3 l='L14' w='W14' ad='E*W14' as='E*W14' pd='2*E+W14' ps='2*E+W14' m='M15'
p7 N014 N004 Vrf2 Vrf2 pch3 l='L10' w='W10' ad='E*W10' as='E*W10' pd='2*E+W10' ps='2*E+W10' m='M10'
p8 Vrec Vo2 Vrf2 N002 pch3 l='L2' w='W2' ad='E*W2' as='E*W2' pd='2*E+W2' ps='2*E+W2' m='M2'
p9 N002 Vrec Vrf2 N002 pch3 l='L4' w='W4' ad='E*W4' as='E*W4' pd='2*E+W4' ps='2*E+W4' m='M4'
p10 N001 Vrf1 Vrec N001 pch3 l='L4' w='W4' ad='E*W4' as='E*W4' pd='2*E+W4' ps='2*E+W4' m='M4'
p11 N002 Vrf2 Vrec N002 pch3 l='L4' w='W4' ad='E*W4' as='E*W4' pd='2*E+W4' ps='2*E+W4' m='M4'
M5 Vrf2 Vrf1 0 0 nch3 l='L1' w='W1' ad='E*W1' as='E*W1' pd='2*E+W1' ps='2*E+W1' m='M1'
M6 N010 N018 0 0 nch3 l='L3' w='W3' ad='W3*E' as='W3*E' pd='2*E+W3' ps='2*E+W3' m='M3'
M7 N018 N018 0 0 nch3 l='L3' w='W3' ad='W3*E' as='W3*E' pd='2*E+W3' ps='2*E+W3' m='M3'
M8 N015 N015 0 0 nch3 l='L3' w='W3' ad='W3*E' as='W3*E' pd='2*E+W3' ps='2*E+W3' m='M3'
p12 N004 N004 Vrec Vrec pch3 l='L6' w='W6' ad='E*W6' as='E*W6' pd='2*E+W6' ps='2*E+W6' m='M6'
p13 N010 N004 Vrf2 Vrf2 pch3 l='L6' w='W6' ad='E*W6' as='E*W6' pd='2*E+W6' ps='2*E+W6' m='M6'
p14 N009 N003 Vrf1 Vrf1 pch3 l='L6' w='W6' ad='E*W6' as='E*W6' pd='2*E+W6' ps='2*E+W6' m='M6'
p15 N018 0 N004 Vrec pch3 l='L5' w='W5' ad='E*W5' as='E*W5' pd='2*E+W5' ps='2*E+W5' m='M5'
p16 N012 N003 Vrec Vrec pch3 l='L8' w='W8' ad='E*W8' as='E*W8' pd='2*E+W8' ps='2*E+W8' m='M8'
p17 N013 N004 Vrec Vrec pch3 l='L8' w='W8' ad='E*W8' as='E*W8' pd='2*E+W8' ps='2*E+W8' m='M8'
p18 N015 Vfb12 N012 Vrec pch3 l='L8' w='W8' ad='E*W8' as='E*W8' pd='2*E+W8' ps='2*E+W8' m='M8'
p19 N018 Vfb22 N013 Vrec pch3 l='L8' w='W8' ad='E*W8' as='E*W8' pd='2*E+W8' ps='2*E+W8' m='M8'
p20 N011 N003 Vrf1 Vrf1 pch3 l='L10' w='W10' ad='E*W10' as='E*W10' pd='2*E+W10' ps='2*E+W10' m='M10'
p21 N009 Vfb11 N011 Vrf1 pch3 l='L10' w='W10' ad='E*W10' as='E*W10' pd='2*E+W10' ps='2*E+W10' m='M10'
p22 N010 Vfb21 N014 Vrf2 pch3 l='L10' w='W10' ad='E*W10' as='E*W10' pd='2*E+W10' ps='2*E+W10' m='M10'
p23 Vo2 N010 Vrec Vrec pch3 l='L12' w='W12' ad='E*W12' as='E*W12' pd='2*E+W12' ps='2*E+W12' m='M12'
M9 Vo2 N010 0 0 nch3 l='L11' w='W11' ad='W11*E' as='W11*E' pd='2*E+W11' ps='2*E+W11' m='M11'
p24 N008 N004 Vrec Vrec pch3 l='L14' w='W14' ad='E*W14' as='E*W14' pd='2*E+W14' ps='2*E+W14' m='M14'
p25 Vfb22 Vfb21 N008 Vrec pch3 l='L14' w='W14' ad='E*W14' as='E*W14' pd='2*E+W14' ps='2*E+W14' m='M14'
p26 Vfb21 Vo2 N007 Vrec pch3 l='L14' w='W14' ad='E*W14' as='E*W14' pd='2*E+W14' ps='2*E+W14' m='M15'
p27 N006 N003 Vrec Vrec pch3 l='L14' w='W14' ad='E*W14' as='E*W14' pd='2*E+W14' ps='2*E+W14' m='M14'
p28 N005 N003 Vrec Vrec pch3 l='L14' w='W14' ad='E*W14' as='E*W14' pd='2*E+W14' ps='2*E+W14' m='M15'
p29 Vfb11 Vo1 N005 Vrec pch3 l='L14' w='W14' ad='E*W14' as='E*W14' pd='2*E+W14' ps='2*E+W14' m='M15'
p30 Vfb12 Vfb11 N006 Vrec pch3 l='L14' w='W14' ad='E*W14' as='E*W14' pd='2*E+W14' ps='2*E+W14' m='M14'
M10 Vfb22 Vfb21 N020 0 nch3 l='L13' w='W13' ad='W13*E' as='W13*E' pd='2*E+W13' ps='2*E+W13' m='M13'
M11 N020 N018 0 0 nch3 l='L13' w='W13' ad='W13*E' as='W13*E' pd='2*E+W13' ps='2*E+W13' m='M13'
M12 N019 N018 0 0 nch3 l='L13' w='W13' ad='W13*E' as='W13*E' pd='2*E+W13' ps='2*E+W13' m='M16'
M13 N017 N015 0 0 nch3 l='L13' w='W13' ad='W13*E' as='W13*E' pd='2*E+W13' ps='2*E+W13' m='M13'
M14 Vfb11 Vo1 N016 0 nch3 l='1.5*L13' w='W13' ad='W13*E' as='W13*E' pd='2*E+W13' ps='2*E+W13' m='M16'
M15 N016 N015 0 0 nch3 l='L13' w='W13' ad='W13*E' as='W13*E' pd='2*E+W13' ps='2*E+W13' m='M16'
M16 Vfb12 Vfb11 N017 0 nch3 l='L13' w='W13' ad='W13*E' as='W13*E' pd='2*E+W13' ps='2*E+W13' m='M13'
C1 Vrec 0 3n
R1 Vrec 0 500
V1 Vrf1 Vrf2 SINE(0 3 10meg)


.param E=1u
.param W2=30u
.param L2=0.3u
.param M2=4
.param W4=0.3u
.param L4=0.3u
.param M4=20
.param W1=3.5u
.param L1=0.35u
.param M1=300
.param W3=1u
.param L3=8u
.param M3=2
.param W6=2.5u
.param L6=0.7u
.param M6=2
.param W5=0.5u
.param L5=0.5u
.param M5=20
.param W8=3u
.param L8=0.5u
.param M8=4
.param W10=0.3u
.param L10=0.5u
.param M10=10
.param W12=0.3u
.param L12=0.5u
.param M12=10
.param W11=0.35u
.param L11=0.35u
.param M11=8
.param W14=0.3u
.param L14=0.3u
.param M14=10
.param W13=0.35u
.param L13=0.35u
.param M13=4
.param M15=20
.param M16=2
.end