سلام خدمت دوستان
مشکل از این قرار هست که در برد ارتباط با فلش M29DW323DT مشکلی وجود دارد. تماما موارد نسبت به داکیومنت های شرکت Xilinxرعایت شده نقشه و فایل ucf هم با داکیومنت مطابقت میکنه اما موقع خواندن و نوشتن در حافظه فقط مقدار 0xFFFEFFFF برگشت داده میشود!!

فایل ucf:
کد:
NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<10>" LOC= "F16" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A21  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<11>"       LOC= "G16" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A20
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<12>"       LOC= "F18" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A19
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<13>"       LOC= "G17" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A18
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<14>"       LOC= "F19" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A17
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<15>"       LOC= "F20" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A16
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<16>"       LOC= "G20" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A15
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<17>"       LOC= "H20" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A14
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<18>"       LOC= "H18" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A13
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<19>"       LOC= "H19" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A12
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<20>"       LOC= "J18" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A11
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<21>"       LOC= "J19" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A10
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<22>"       LOC= "L16" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A9
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<23>"       LOC= "L15" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A8
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<24>"       LOC= "M18" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A7
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<25>"       LOC= "M17" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A6
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<26>"       LOC= "N19" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A5
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<27>"       LOC= "N18" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A4
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<28>"       LOC= "N17" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A3
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<29>"       LOC= "N15" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A2
  NET "NOR_FLASH_Mem_A_pin<30>"       LOC= "R16" | IOSTANDARD= LVCMOS33;#A1

  #Data
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<0>"       LOC= "T17"| IOSTANDARD= LVCMOS33; #A0
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<1>"       LOC= "Y7" | IOSTANDARD= LVCMOS33; #D14
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<2>"       LOC= "V8" | IOSTANDARD= LVCMOS33; #D13
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<3>"       LOC= "V9" | IOSTANDARD= LVCMOS33; #D12
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<4>"       LOC= "Y12"| IOSTANDARD= LVCMOS33; #D11
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<5>"       LOC= "V14"| IOSTANDARD= LVCMOS33; #D10
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<6>"       LOC= "Y16"| IOSTANDARD= LVCMOS33; #D9
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<7>"       LOC= "W16"| IOSTANDARD= LVCMOS33; #D8
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<8>"       LOC= "V7" | IOSTANDARD= LVCMOS33; #D7
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<9>"       LOC= "W8" | IOSTANDARD= LVCMOS33; #D6
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<10>"       LOC= "U10"| IOSTANDARD= LVCMOS33; #D5
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<11>"       LOC= "T10"| IOSTANDARD= LVCMOS33; #D4
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<12>"       LOC= "W14"| IOSTANDARD= LVCMOS33; #D3
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<13>"       LOC= "Y15"| IOSTANDARD= LVCMOS33; #D2
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<14>"       LOC= "V15"| IOSTANDARD= LVCMOS33; #D1
  NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<15>"       LOC= "W18"| IOSTANDARD= LVCMOS33; #miso
  #NET "NOR_FLASH_Mem_DQ_pin<15>" --> use NF_A<0> on pin T17 when NF_BYTE = High

  #control
  NET "NOR_FLASH_Mem_CEN_pin"         LOC= "U18"| IOSTANDARD= LVCMOS33;
  NET "NOR_FLASH_Mem_OEN_pin"         LOC= "V19"| IOSTANDARD= LVCMOS33;
  NET "NOR_FLASH_Mem_WEN_pin"         LOC= "W20"| IOSTANDARD= LVCMOS33;
  NET "NOR_FLASH_Mem_BEN_pin"         LOC= "V20"| IOSTANDARD= LVCMOS33;
  NET "NOR_FLASH_Mem_RPN_pin"         LOC= "J20"| IOSTANDARD= LVCMOS33;
NET "NOR_FLASH_Mem_WP_pin" LOC= "K18"| IOSTANDARD= LVCMOS33;
فایل mhs:
کد:
 PORT NOR_FLASH_Mem_A_pin = NOR_FLASH_Mem_A_pin_vslice_10_30_concat, DIR = O, VEC = [10:30] PORT NOR_FLASH_Mem_DQ_pin = NOR_FLASH_Mem_DQ, DIR = IO, VEC = [0:15]
 PORT NOR_FLASH_Mem_CEN_pin = NOR_FLASH_Mem_CEN, DIR = O
 PORT NOR_FLASH_Mem_OEN_pin = NOR_FLASH_Mem_OEN, DIR = O
 PORT NOR_FLASH_Mem_WEN_pin = NOR_FLASH_Mem_WEN, DIR = O
 PORT NOR_FLASH_Mem_WP_pin = net_vcc, DIR = O
 PORT NOR_FLASH_Mem_BEN_pin = net_vcc, DIR = O
 PORT NOR_FLASH_Mem_RPN_pin = net_vcc, DIR = O