سلام دوستان
لطفا راهنمایی کنید چطور کتابخانه ieee_proposed رو بارگذاری کنم و محاسبات اعشاری رو انجام بدم.
خودم کتابخانه رو از طریق تب کتابخانه در نرم افزارise بارگذاری کردم و کامپایل کردم ولی بعد از اضافه کردن کد و موقع سنتز همینکه اسم این کتابخانه رو اضافه میکنم کلی ارور میده.
library IEEE
library ieee_proposed
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL
use ieee.numeric_std.all
use ieee_proposed.fixed_pkg.all
لیست برخی از ارور ها:


:HDLParsers:1303 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 2058. Attribute instance_name cannot be used here.
ERROR:HDLParsers:1303 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 2077. Attribute instance_name cannot be used here.
ERROR:HDLParsers:1303 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 2092. Attribute instance_name cannot be used here.
ERROR:HDLParsers:821 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 2280. Wrong index type for to_stdlogicvector.
ERROR:HDLParsers:821 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 2287. Wrong index type for to_stdlogicvector.
ERROR:HDLParsers:1303 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 3195. Attribute instance_name cannot be used here.
ERROR:HDLParsers:1303 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 4002. Attribute instance_name cannot be used here.
ERROR:HDLParsers:1303 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 4024. Attribute instance_name cannot be used here.
ERROR:HDLParsers:850 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 8353. Formal port size_res does not exist in to_sfixed.
ERROR:HDLParsers:821 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 8364. Wrong index type for to_stdulogicvector.
ERROR:HDLParsers:851 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 8363. Formal arg of to_UFix with no default value must be associated with an actual value.
ERROR:HDLParsers:851 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 8363. Formal arg of to_UFix with no default value must be associated with an actual value.
ERROR:HDLParsers:821 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 8377. Wrong index type for to_stdulogicvector.
ERROR:HDLParsers:851 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 8376. Formal arg of to_SFix with no default value must be associated with an actual value.
ERROR:HDLParsers:851 - "E:/FPGA/test program/liib/fixed_pkg_c.vhdl" Line 8376. Formal arg of to_SFix with no default value must be associated with an actual value.