پنکه زمینی کنترلی دارم که زمانی که پریزش از برق میکشی دوباره وصل میکنی روشن نمیشه و تمام روی صفحه نمایشش روشن میشه وانقدر باید از پریز بکشی وصل کنی تا یکبار روشن شه ... زمانی که با کنترل خاموش میکنی دوباره نمیتونی با کنترل روشن کنی حتما باید از رو دکمه پنکه روشن کنی البته کنترل سالمه