سلام به همه.
دوستان کسی از پرینترهای آرتان شرکت پرمان استفاده کرده؟ کیفیتش نسبت به خارجی چطوره؟
به طور کلی چه پرینتری برای تولید خوبه؟