دوستان دوتا برد مشابه دارم یکیش راحت پروگرم می شه ولی یکی دیگه هر کاری کردم پروگرم نمی شه. با keil کار می کنم موقع پروگرم ارور زیر رو می ده.
JLink Warning: T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1
کسی نمیدونه مشکل از چیه؟