کلماتی که مردم به کار میآ*برند ، مطالب زیادی در مورد آنآ* ها میآ*گویند... اما روشی که آن آ*ها کلمات را در کنار هم قرار میآ*آ*دهند، حرفآ*های بیش آ*تری برای گفتن دارند. دستور زبان یک تأثیر فوری – و همیشگی- روی دوستان، همکاران، و معلمین میآ*گذارد. متأسفانه یاد گرفتن قلق آ*های استفاده از زبان انگلیسی همواره پر دردسر بوده آ*است. به همین خاطر چنین دورهآ*ای را تدوین نمودهآ*اند تا شنوندگان آن بتوانند به روشی جالب و آموزنده، دستور زبان انگلیسی را یاد گرفته و با وضوح و اعتماد به نفس به زبان انگلیسی حرف بزنند و بنویسند

http://www.kamyabonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=207 3