دوستان من براي پروژه دانشگاهي بايد يك فرستنده و گيرنده Nfc بسازم ولي اصلا نميدونم بايد چيكار كنم. خواهش ميكنم هركسي در اين زمينه تجربه اي داره در زمينه مدار و چگونگي ساخت اعلام كنه. ممنون