سلام دوستان
قابلیت PORT SLEW RATE در میکروکنترلر PIC18F46K80 چه کاربردی دارد؟
این قابلیت رو میتوان برای هر یک از پورت های A B C D و E فعال کرد.