ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
 1. #1
  2018/06/03
  19
  1

  تنظیم ابعاد صفحه نمایشگر tft

  سلام
  دوستان توی نت چند برنامه مربوط به نمایش ساعت و دما رطوبت پیدا کردم روی اردوینو پروگرام کردم چون برنامه مربوط به نمایشگر های 3.9 بود نمایشگر من 2.4
  متن ها خیلی بزرگ بود از صفحه نمایش میزد بیرون
  کدس برنامه
  کد:
  // original sketch from http://educ8s.tv/arduino-real-time-clock/
  // Nicu FLORICA (niq_ro) from http://www.arduinotehniq.com 
  // made some chenages for animate display with blinking signs
  // eliminate library for clock, use just subroutines
  // use 3 buttons for manual adjust the data & clock
  // add alarm (now usee eeprom memory for store hour alarm)
  
  
  //#include <Adafruit_ST7735.h>
  #include <Adafruit_GFX.h>
  #include <Wire.h>
  #include <SPI.h>
  #include "EEPROM.h"
  #include <Fonts/FreeSansBold24pt7b.h>
  #include <Fonts/FreeMonoBold18pt7b.h>
  #include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>
  
  
  #include <MCUFRIEND_kbv.h>
  MCUFRIEND_kbv tft(A3, A2, A1, A0, A4);
  
  
  //#define TFT_CS   9
  //#define TFT_RST  7           
  //#define TFT_DC   8
  //Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
  
  
  // Option 2: use any pins but a little slower!
  //#define TFT_SCLK 13  // set these to be whatever pins you like!
  //#define TFT_MOSI 11  // set these to be whatever pins you like!
  
  
  float maxTemperature=0;
  float minTemperature=200;
  char charMinTemperature[10];
  char charMaxTemperature[10];
  char timeChar[100];
  char dateChar[50];
  char temperatureChar[10];
  
  
  float temperature = 0;
  float previousTemperature = 0;
  
  
  String dateString;
  int minuteNow=0;
  int minutePrevious=0;
  
  
  
  
  #define DS3231_I2C_ADDRESS 104
  byte tMSB, tLSB;
  float temp3231;
  float temperatura, temperatura0;
  byte hh, mm, ss;
  byte yy, ll, dd, zz;
  
  
  #define meniu A8 
  #define minus A9
  #define plus A10
  #define alarm 22
  #define buzzer 23
  
  
  #define BLACK  0x0000
  #define BLUE  0x001F
  #define RED   0xF800
  #define GREEN  0x07E0
  #define CYAN  0x07FF
  #define MAGENTA 0xF81F
  #define YELLOW 0xFFE0 
  #define WHITE  0xFFFF
  #define ORANGE     0xFD20
  #define GREENYELLOW   0xAFE5
  #define DARKGREEN    0x03E0
  
  
  int nivel = 0;  // if is 0 - clock
           // if is 1 - hour adjust
           // if is 2 - minute adjust
  
  
  int hh1, mm1, zz1, dd1, ll1, yy1;  
  int maxday;
  boolean initial = 1;
  char chartemp[3];
  int hha, mma;  // for alarm
  byte al;   // for alarm 
  byte xa = 250;
  byte ya = 250;
  
  
  void setup () 
  {
    Serial.begin(9600);
  uint16_t g_identifier; 
   uint32_t when = millis();
    
    if (!Serial) delay(5000);      //allow some time for Leonardo
    Serial.println("Serial took " + String((millis() - when)) + "ms to start");
    static uint16_t identifier;
    
    g_identifier = tft.readID(); //
    Serial.print("ID = 0x");
    Serial.println(g_identifier, HEX);
    if (g_identifier == 0x00D3 || g_identifier == 0xD3D3) g_identifier = 0x9481; // write-only shield
    if (g_identifier == 0xFFFF) g_identifier = 0x9341; // serial
  
  
    tft.begin(g_identifier); 
   //tft.initR(INITR_BLACKTAB);
    tft.setRotation(1);
    tft.fillScreen(BLACK);
    
    Wire.begin();
  pinMode(meniu, INPUT); 
  pinMode(plus, INPUT); 
  pinMode(minus, INPUT); 
  pinMode(alarm, INPUT); 
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  digitalWrite(meniu, HIGH); // put inputs in high state (when push is to ground -> low state)
  digitalWrite(plus, HIGH);
  digitalWrite(minus, HIGH);
  digitalWrite(alarm, HIGH);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
    printText("Temperatura", GREEN,25,195,2); // Temperature Static Text
    printText("Alarma setata", MAGENTA,235,195,2);
    printText(" Ceas cu alarma si termometru V1.2@2017", DARKGREEN,235,295,1);
    printText("cu Arduino Mega, DS3231 si 3,95", DARKGREEN,235,305,1);
    printText("MAX", RED,28,260,2);
    printText("MIN", BLUE,125,260,2);
  
  
  // setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year);
  //setDS3231time(0, 45, 13, 0, 25, 11, 2016;
  
  
  // hha = 7;
  // mma = 00;
  // al = 1; // 0 = alarm is off (must put in 1 foar active)
  
  
  hha = EEPROM.read(100);
  mma = EEPROM.read(101);
  al = EEPROM.read(102);
  
  
  if ((hha < 0) || (hha > 23)) hha = 7;
  if ((mma < 0) || (mma > 59)) mma = 0;
  if ((al < 0) || (al > 1)) al = 0;
  }
  
  
  
  
  void loop () 
  {
  
  
  if (nivel == 0)
  {
  if (digitalRead(meniu) == LOW)
   {
   nivel = nivel+1;
   hh1=hh;
   mm1=mm;
   zz1=zz;
   yy1=yy;
   ll1=ll;
   dd1=dd;
   delay(500);
   tft.fillScreen(BLACK);
   tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK);
   }
  
  
  
  
   float temperature = get3231Temp();
   readDS3231time(&ss, &mm, &hh, &zz, &dd, &ll,&yy);
  
  
    String halarma = "";
    if(hha<10)
    {
       halarma = halarma+" "+String(hha);
    }else 
    halarma = halarma+ String(hha);
    if(mma<10)
    {
      halarma = halarma+":0"+String(mma);
    }else
    {
      halarma = halarma+":"+String(mma);
    }
    halarma.toCharArray(timeChar,200);
  
  
  if (digitalRead(alarm) == LOW)
   {
   al = al + 1;
   EEPROM.write(102, al%2);
   delay(500);
   }
  if (mma == mm & hha == hh & al%2)
  {
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
    tft.drawCircle(xa, ya, 5, RED); 
    tft.drawLine(xa, ya, xa, ya-5, RED);
    tft.drawLine(xa, ya, xa+4, ya+4, RED); tft.setFont(&FreeSans12pt7b);
    printText(timeChar, RED,xa+7,ya,2);tft.setFont();
  }
  else
  {
  if (al%2 == 0)
  {
    tft.drawCircle(xa, ya, 5, BLUE); 
    tft.drawLine(xa, ya, xa, ya-5, BLUE);
    tft.drawLine(xa, ya, xa+4, ya+4, BLUE); 
   digitalWrite(buzzer, LOW);tft.setFont(&FreeSans12pt7b);
    printText(timeChar, BLUE,xa+7,ya,2);tft.setFont();
  }
  if (al%2 == 1)
  {
    tft.drawCircle(xa, ya, 5, WHITE); 
    tft.drawLine(xa, ya, xa, ya-5, WHITE);
    tft.drawLine(xa, ya, xa+4, ya+4, WHITE); 
   digitalWrite(buzzer, LOW);tft.setFont(&FreeSans12pt7b);
    printText(timeChar, WHITE,xa+7,ya,2);tft.setFont();
  }
  }
   
   minuteNow = mm;
   if(minuteNow!=minutePrevious || initial)
   {
    initial = 0;
    dateString = getDayOfWeek(zz)+", ";
    dateString = dateString+String(dd)+"-"+month(ll);
    dateString= dateString+"-20"+ String(yy); 
    minutePrevious = minuteNow;
    String hours = "";
    if(hh<10)
    {
       hours = hours+"0"+String(hh);
    }else 
    hours = hours+ String(hh);
    if(mm<10)
    {
      hours = hours+" 0"+String(mm);
    }else
    {
      hours = hours+" "+String(mm);
    }
    
    hours.toCharArray(timeChar,100);
    tft.fillRect(0,0,480,185,BLACK);
   // printText(timeChar, WHITE,20,25,3);lcd.setFreeFont(FSB24);
    tft.setFont(&FreeSansBold24pt7b);printText(timeChar, ORANGE,5,175,4);tft.setFont();
    dateString.toCharArray(dateChar,50);tft.setFont(&FreeMonoBold18pt7b);
    printText(dateChar, CYAN,8,25,1);tft.setFont();
   }
   
   if(temperature != previousTemperature)
   {
    previousTemperature = temperature;
    String temperatureString = String(temperature,1);
    temperatureString.toCharArray(temperatureChar,10);
    tft.fillRect(0,220,228,40,BLACK);
    printText(temperatureChar, WHITE,20,220,4);
    printText("o", WHITE,120,215,3);
    printText("C", WHITE,142,220,4);
  
  
    if(temperature>maxTemperature)
    {
     maxTemperature = temperature;
    }
     dtostrf(maxTemperature,5, 1, charMaxTemperature); 
     tft.fillRect(3,282,66,20,BLACK);
     printText(charMaxTemperature, WHITE,3,285,2);
     printText("o", WHITE,69,280,2);
     printText("C", WHITE,84,285,2);
    //}
    if(temperature<minTemperature)
    {
     minTemperature = temperature;
    }
     dtostrf(minTemperature,5, 1, charMinTemperature); 
     tft.fillRect(100,285,66,18,BLACK);
     printText(charMinTemperature, WHITE,100,285,2);
     printText("o", WHITE,165,280,2);
     printText("C", WHITE,180,285,2);
    //}
   }
  
  
  delay(500);
  //   printText("o", WHITE,62,28,1);
  //   printText("o", WHITE,62,35,1);
    // printText("o", ORANGE,225,75,4);
     tft.fillCircle(240,75,10,ORANGE);
     tft.fillCircle(240,145,10,ORANGE);
    // printText("o", ORANGE,225,105,4);
  
  
  delay(500);
    // printText("o", BLACK,225,75,4);
    // printText("o", BLACK,225,105,4);
    tft.fillCircle(240,75,9,BLACK);
     tft.fillCircle(240,145,9,BLACK);
  } // end usual case (clock)
  
  
  
  
  if (nivel == 1)  // change hours
  {
  if (digitalRead(meniu) == LOW)
   {
   nivel = nivel+1;
    delay(500);
   tft.fillScreen(BLACK);
   tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK);
   }  
  
  
  printText("SETTING", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text
  printText("HOUR:", GREEN,10,36,2); // Temperature Static Text
  dtostrf(hh1,3, 0, chartemp); 
     //tft.fillRect(50,50,70,18,BLACK);
     tft.fillRect(50,50,70,38,BLACK);
     delay(50);
     printText(chartemp, WHITE,60,50,2);
     delay(50);
     
  if (digitalRead(plus) == LOW)
    {
    hh1 = hh1+1;
    delay(150);
    }
  if (digitalRead(minus) == LOW)
    {
    hh1 = hh1-1;
    delay(150);
    }  
  if (hh1 > 23) hh1 = 0;
  if (hh1 < 0) hh1 = 23;    
     
  } // end loop nivel = 1 (change the hours)
  
  
  if (nivel == 2)  // change minutes
  {
  if (digitalRead(meniu) == LOW)
   {
   nivel = nivel+1;
   delay(500);
   tft.fillScreen(BLACK);
   tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK);
   }  
  
  
  printText("SETTING", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text
  tft.fillRect(10,35,70,18,BLACK);
  printText("MINUTE:", GREEN,10,35,2); // Temperature Static Text
  Serial.println(mm1);
  dtostrf(mm1,3, 0, chartemp); 
     tft.fillRect(50,50,70,18,BLACK);
     delay(50);
     printText(chartemp, WHITE,60,50,2);
     delay(50);
     
  if (digitalRead(plus) == LOW)
    {
    mm1 = mm1+1;
    delay(150);
    }
  if (digitalRead(minus) == LOW)
    {
    mm1 = mm1-1;
    delay(150);
    }  
  if (mm1 > 59) mm1 = 0;
  if (mm1 < 0) mm1 = 59;    
     
  } // end loop nivel = 2 (change the minutes)
  
  
  if (nivel == 3)  // change day in week
  {
  if (digitalRead(meniu) == LOW)
   {
   nivel = nivel+1;
   delay(500);
   tft.fillScreen(BLACK);
   tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK);
   }  
  
  
  printText("SETTING", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text
  tft.fillRect(0,35,128,18,BLACK);
  printText("Day in Week:", GREEN,10,40,1); // Temperature Static Text
  //Serial.println(mm1);
  dtostrf(zz1,3, 0, chartemp); 
     tft.fillRect(50,50,70,18,BLACK);
     delay(50);
     printText(chartemp, WHITE,60,50,2);
  tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK);   
  if (zz1 == 1) printText("1 - Luni", RED,10,80,1); // Temperature Static Text
  if (zz1 == 2) printText("2 - Marti", RED,10,80,1); // Temperature Static Text
  if (zz1 == 3) printText("3 - Miercuri", RED,10,80,1); // Temperature Static Text
  if (zz1 == 4) printText("4 - Joi", RED,10,80,1); // Temperature Static Text
  if (zz1 == 5) printText("5 - Vineri", RED,10,80,1); // Temperature Static Text
  if (zz1 == 6) printText("6 - Simbata", RED,10,80,1); // Temperature Static Text
  if (zz1 == 0) printText("0 - Duminica", RED,10,80,1); // Temperature Static Text 
    delay(50);
     
  if (digitalRead(plus) == LOW)
    {
    zz1 = zz1+1;
    delay(150);
    }
  if (digitalRead(minus) == LOW)
    {
    zz1 = zz1-1;
    delay(150);
    }  
  if (zz1 > 6) zz1 = 0;
  if (zz1 < 0) zz1 = 6;    
     
  } // end loop nivel = 3 (change the day of the week)
  
  
  if (nivel == 4)  // change year
  {
  if (digitalRead(meniu) == LOW)
   {
   nivel = nivel+1;
   delay(500);
   tft.fillScreen(BLACK);
   tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK);
   tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK);  
   }  
  
  
  printText("SETTING", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text
  tft.fillRect(10,35,70,18,BLACK);
  printText("YEAR:", GREEN,10,35,2); // Temperature Static Text
  dtostrf(yy1,3, 0, chartemp); 
     tft.fillRect(40,50,80,18,BLACK);
     tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK); // erase last explication...
     delay(50);
     printText("20", WHITE,45,50,2);
     printText(chartemp, WHITE,60,50,2);
     delay(50);
  
  
     
  if (digitalRead(plus) == LOW)
    {
    yy1 = yy1+1;
    delay(150);
    }
  if (digitalRead(minus) == LOW)
    {
    yy1 = yy1-1;
    delay(150);
    }  
  if (yy1 > 49) yy1 = 49;
  if (yy1 < 16) yy1 = 16;    
     
  } // end loop stare = 4 (change the year)
  
  
  
  
  if (nivel == 5)  // change mounth
  {
  if (digitalRead(meniu) == LOW)
   {
   nivel = nivel+1;
   delay(500);
   tft.fillScreen(BLACK);
    tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK);  
   }  
  printText("SETTING", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text
  tft.fillRect(10,35,70,18,BLACK);
  printText("MONTH:", GREEN,10,35,2); // Temperature Static Text
  dtostrf(ll1,3, 0, chartemp); 
     tft.fillRect(40,50,80,18,BLACK);
     tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK); // erase last explication...
     delay(50);
     printText(chartemp, WHITE,60,50,2);
     delay(50);
     
  if (digitalRead(plus) == LOW)
    {
    ll1 = ll1+1;
    delay(150);
    }
  if (digitalRead(minus) == LOW)
    {
    ll1 = ll1-1;
    delay(150);
    }  
    
  if (ll1 > 12) ll1 = 1;
  if (ll1 < 1) ll1 = 12;    
     
  } // end loop stare = 5 (change the day as data)
  
  
  if (nivel == 6)  // change day as data
  {
  if (digitalRead(meniu) == LOW)
   {
   nivel = nivel+1;
   delay(500);
   tft.fillScreen(BLACK);
   tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK);   
   }  
  
  
  printText("SETTING", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text
  tft.fillRect(10,35,70,18,BLACK);
  printText("DAY:", GREEN,10,35,2); // Temperature Static Text
  dtostrf(dd1,3, 0, chartemp); 
     tft.fillRect(50,50,70,18,BLACK);
     tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK); // erase last explication...
     delay(50);
     printText(chartemp, WHITE,60,50,2);
     delay(50);
   
  if (digitalRead(plus) == LOW)
    {
    dd1 = dd1+1;
    delay(150);
    }
  if (digitalRead(minus) == LOW)
    {
    dd1 = dd1-1;
    delay(150);
    }  
    
   // Dawn & Dusk controller. http://andydoz.blogspot.ro/2014_08_01_archive.html
   if (ll == 4 || ll == 5 || ll == 9 || ll == 11) { //30 days hath September, April June and November
    maxday = 30;
   }
   else {
   maxday = 31; //... all the others have 31
   }
   if (ll ==2 && yy % 4 ==0) { //... Except February alone, and that has 28 days clear, and 29 in a leap year.
    maxday = 29;
   }
   if (ll ==2 && ll % 4 !=0) {
    maxday = 28;
   }
  
  
  if (dd1 > maxday) dd1 = 1;
  if (dd1 < 1) dd1 = maxday;    
     
  } // end loop nivel = 6 (change the day as data)
  
  
  if (nivel == 7)  // change hours alarm
  {
  if (digitalRead(meniu) == LOW)
   {
   nivel = nivel+1;
   delay(500);
   tft.fillScreen(BLACK);
   tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK);
   }  
  tft.fillRect(10,15,100,38,BLACK);
  printText("ALARM", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text
  printText("HOUR:", GREEN,10,36,2); // Temperature Static Text
  dtostrf(hha,3, 0, chartemp); 
     //tft.fillRect(50,50,70,18,BLACK);
     tft.fillRect(50,50,70,38,BLACK);
     delay(50);
     printText(chartemp, WHITE,60,50,2);
     delay(50);
     
  if (digitalRead(plus) == LOW)
    {
    hha = hha+1;
    delay(150);
    }
  if (digitalRead(minus) == LOW)
    {
    hha = hha-1;
    delay(150);
    }  
  if (hha > 23) hha = 0;
  if (hha < 0) hha = 23;    
     
  } // end loop nivel = 7 (change the hours)
  
  
  if (nivel == 8)  // change minutes for alarm
  {
  if (digitalRead(meniu) == LOW)
   {
   nivel = nivel+1;
   delay(500);
   tft.fillScreen(BLACK);
   tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK);
   }  
  tft.fillRect(10,15,70,18,BLACK);
  printText("ALARM", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text
  tft.fillRect(10,35,70,18,BLACK);
  printText("MINUTE:", GREEN,10,35,2); // Temperature Static Text
  Serial.println(mm1);
  dtostrf(mma,3, 0, chartemp); 
     tft.fillRect(50,50,70,18,BLACK);
     delay(50);
     printText(chartemp, WHITE,60,50,2);
     delay(50);
     
  if (digitalRead(plus) == LOW)
    {
    mma = mma+1;
    delay(150);
    }
  if (digitalRead(minus) == LOW)
    {
    mma = mma-1;
    delay(150);
    }  
  if (mma > 59) mma = 0;
  if (mma < 0) mma = 59;    
     
  } // end loop nivel = 8 (change the minutes)
  
  
  
  
   if (nivel >=9) // readfy to return to main loop
   {
   setDS3231time(0, mm1, hh1, zz1, dd1, ll1, yy1);
   EEPROM.write(100, hha);
   EEPROM.write(101, mma);
   EEPROM.write(102, al%2);
   
   nivel = 0; 
   previousTemperature= 0.0;
   initial = 1;
     printText("Temperatura", GREEN,25,195,2); // Temperature Static Text
    printText("Alarma setata", MAGENTA,235,195,2);
     printText(" Ceas cu alarma si termometru V1.2@2017", DARKGREEN,235,295,1);
    printText("cu Arduino Mega, DS3231 si 3,95", DARKGREEN,235,305,1);
    printText("MAX", RED,28,260,2);
    printText("MIN", BLUE,125,260,2);
   }
  } // end main loop
  
  
  
  
  void printText(char *text, uint16_t color, int x, int y,int textSize)
  {
   tft.setCursor(x, y);
   tft.setTextColor(color);
   tft.setTextSize(textSize);
   tft.setTextWrap(true);
   tft.print(text);
  }
  
  
  String getDayOfWeek(int i)
  {
   switch(i)
   {
    case 0: return "Duminica";break;
    case 1: return "Luni";break;
    case 2: return "Marti";break;
    case 3: return "Miercuri";break;
    case 4: return "Joi";break;
    case 5: return "Vineri";break;
    case 6: return "Simbata";break;
    default: return "Monday";break;
   }
  }
  
  
  float get3231Temp() // from http://www.goodliffe.org.uk/arduino/rtc_ds3231.php
  {
   //temp registers (11h-12h) get updated automatically every 64s
   Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
   Wire.write(0x11);
   Wire.endTransmission();
   Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 2);
   
   if(Wire.available()) {
    tMSB = Wire.read(); //2's complement int portion
    tLSB = Wire.read(); //fraction portion
    
    temp3231 = (tMSB & B01111111); //do 2's math on Tmsb
    temp3231 += ( (tLSB >> 6) * 0.25 ); //only care about bits 7 & 8
   }
   else {
    //oh noes, no data!
   }
    
   return temp3231;
  }
  
  
  // http://forum.arduino.cc/index.php?topic=398891.0
  void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte
            dayOfMonth, byte month, byte year)
  {
    // sets time and date data to DS3231
    Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
    Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
    Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
    Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
    Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
    Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
    Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
    Wire.write(decToBcd(month)); // set month
    Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
    Wire.endTransmission();
  }
  
  
  // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
  byte bcdToDec(byte val)
  {
    return ( (val / 16 * 10) + (val % 16) );
  }
  
  
  // Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
  byte decToBcd(byte val)
  {
    return ( (val / 10 * 16) + (val % 10) );
  }
  
  
  void readDS3231time(byte *second,
            byte *minute,
            byte *hour,
            byte *dayOfWeek,
            byte *dayOfMonth,
            byte *month,
            byte *year)
  {
    Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
    Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
    Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
    // request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
    *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
    *minute = bcdToDec(Wire.read());
    *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
    *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
    *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
    *month = bcdToDec(Wire.read());
    *year = bcdToDec(Wire.read());
  }
  String month(int i)
  {
   switch(i)
   {
    case 1: return "IAN";break;
    case 2: return "FEB";break;
    case 3: return "MAR";break;
    case 4: return "APR";break;
    case 5: return "MAI";break;
    case 6: return "IUN";break;
    case 7: return "IUL";break;
    case 8: return "AUG";break;
    case 9: return "SEP";break;
    case 10: return "OCT";break;
    case 11: return "NOV";break;
    case 12: return "DEC";break;
    default: return "****";break;
   }
  }

  یا برنامه ای دیگه ای رو پیدا کردم مربوط نمایشگر 1.8 بود متن ها خیلی کوچیکه

  کد:
  #include <Adafruit_ST7735.h>
  #include <Adafruit_GFX.h>
  #include <Wire.h>
  #include "Sodaq_DS3231.h"
  #include <SPI.h>
  #define BLACK  0x0000
  #define BLUE  0x001F
  #define RED   0xF800
  #define GREEN  0x07E0
  #define CYAN  0x07FF
  #define MAGENTA 0xF81F
  #define YELLOW 0xFFE0 
  #define WHITE  0xFFFF
  #define ORANGE     0xFD20
  #define GREENYELLOW   0xAFE5
  #define DARKGREEN    0x03E0
  
  
  #include <MCUFRIEND_kbv.h>
  MCUFRIEND_kbv tft(A3, A2, A1, A0, A4);
  
  
  // Option 2: use any pins but a little slower!
  #define TFT_SCLK 13  // set these to be whatever pins you like!
  #define TFT_MOSI 11  // set these to be whatever pins you like!
  
  
  float maxTemperature=0;
  float minTemperature=200;
  char charMinTemperature[10];
  char charMaxTemperature[10];
  char timeChar[100];
  char dateChar[50];
  char temperatureChar[10];
  
  
  float temperature = 0;
  float previousTemperature = 0;
  
  
  String dateString;
  int minuteNow=0;
  int minutePrevious=0;
  
  
  void setup () 
  {
  Serial.begin(9600);
  uint16_t g_identifier; 
   uint32_t when = millis();
    
    if (!Serial) delay(5000);      //allow some time for Leonardo
    Serial.println("Serial took " + String((millis() - when)) + "ms to start");
    static uint16_t identifier;
    
    g_identifier = tft.readID(); //
    Serial.print("ID = 0x");
    Serial.println(g_identifier, HEX);
    if (g_identifier == 0x00D3 || g_identifier == 0xD3D3) g_identifier = 0x9481; // write-only shield
    if (g_identifier == 0xFFFF) g_identifier = 0x9341; // serial
  
  
    tft.begin(g_identifier); 
   //tft.initR(INITR_BLACKTAB);
    tft.setRotation(1);
    tft.fillScreen(BLACK);
      Wire.begin();
      
  }
  
  
  uint32_t old_ts;
  
  
  void loop () 
  {
   float temperature = rtc.getTemperature();
   DateTime now = rtc.now(); //get the current date-time
   uint32_t ts = now.getEpoch();
  
  
    if (old_ts == 0 || old_ts != ts) {
   old_ts = ts;
   
   minuteNow = now.minute();
   if(minuteNow!=minutePrevious)
   {
    dateString = getDayOfWeek(now.dayOfWeek())+", ";
    dateString = dateString+String(now.date())+"/"+String(now.month());
    dateString= dateString+"/"+ String(now.year()); 
    minutePrevious = minuteNow;
    String hours = String(now.hour());
    if(now.minute()<10)
    {
     hours = hours+":0"+String(now.minute());
    }else
    {
     hours = hours+":"+String(now.minute());
    }
    
    hours.toCharArray(timeChar,100);
    tft.fillRect(10,0,160,65,ST7735_BLACK);
    printText(timeChar, ST7735_WHITE,20,25,3);
    dateString.toCharArray(dateChar,50);
    printText(dateChar, ST7735_GREEN,8,5,1);
   }
   
   if(temperature != previousTemperature)
   {
    previousTemperature = temperature;
    String temperatureString = String(temperature,1);
    temperatureString.toCharArray(temperatureChar,10);
    tft.fillRect(10,80,128,30,ST7735_BLACK);
    printText(temperatureChar, ST7735_WHITE,10,80,3);
    printText("o", ST7735_WHITE,90,75,2);
    printText("C", ST7735_WHITE,105,80,3);
  
  
  if(temperature>maxTemperature)
    {
     maxTemperature = temperature;
     dtostrf(maxTemperature,5, 1, charMaxTemperature); 
     tft.fillRect(3,142,33,20,ST7735_BLACK);
     printText(charMaxTemperature, ST7735_WHITE,3,145,1);
     printText("o", ST7735_WHITE,35,140,1);
     printText("C", ST7735_WHITE,41,145,1);
    }
  if(temperature < minTemperature )
  
  
   {
     minTemperature = temperature;
     dtostrf(minTemperature,5, 1, charMinTemperature); 
     tft.fillRect(75,140,36,18,ST7735_BLACK);
     printText(charMinTemperature, ST7735_WHITE,80,145,1);
     printText("o", ST7735_WHITE,112,140,1);
     printText("C", ST7735_WHITE,118,145,1);
    }
   }
  }
    delay(1000);
  }
  
  
  
  
  void setRTCTime()
  {
   DateTime dt(2015, 8, 27, 9, 35, 30, 4); // Year, Month, Day, Hour, Minutes, Seconds, Day of Week
   rtc.setDateTime(dt); //Adjust date-time as defined 'dt' above 
  }void printText(char *text, uint16_t color, int x, int y,int textSize)
  {
   tft.setCursor(x, y);
   tft.setTextColor(color);
   tft.setTextSize(textSize);
   tft.setTextWrap(true);
   tft.print(text);
  }
  
  
  String getDayOfWeek(int i)
  {
   switch(i)
   {
    case 1: return "Monday";break;
    case 2: return "Tuesday";break;
    case 3: return "Wednesday";break;
    case 4: return "Thursday";break;
    case 5: return "Friday";break;
    case 6: return "Saturday";break;
    case 7: return "Sunday";break;
    default: return "Monday";break;
   }
  }


  اردوینو من mega 2560 ماژول ساعت ds3231 ماژول دما رطوبت dht22 هست
  ایا راهی داره دستکاری کنیم کد های با سایز صفحه مورد نظر مچ بشه
  دوستان نظری داه ممنون میشم راهنماییم کنید
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوعات مشابه

 1. تنظیم Resolution نمایشگر Waveshare برای رزبری پای
  توسط هومن رجبی در انجمن خانواده Raspberry Pi
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2018/02/21, 18:45
 2. نحوه ی تنظیم صفحه A4 بصورت landscape در Eplan P8
  توسط abolfazl2000 در انجمن كنترل صنعتي
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2015/01/26, 20:52
 3. پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2012/08/10, 12:21
 4. صفحه نمایشگر در ابعاد 30cm*30cm
  توسط neistan_2 در انجمن PLC
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2012/03/19, 07:50
 5. اسکن صفحه کلید 4*4 با وقفه به همرا دیبانس قابل تنظیم
  توسط mojtaba_led در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2011/09/16, 13:54

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •