اتو مو رو به برق میزنی وفتی کلید روشن رو فشار میدی سون سگمنت هی چراغش خاموش روشن میشه