سلام
میخواستم بپرسم چجوری میشه توپروتئوس مثلازاویه اتش تریستوراول راaوتریستوردوم راa+90
راتعیین کرد
من میتونم اولی راتنظیم کنم تانیم سیکل مثبت برش داده بسه ولی تونیم سیکل دوم نمی تونم