سلام
یک رشته بیت مثل 001100011100101100001 را به روش hdb2 چطور میتوان کد کرد؟