ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

 1. #1
  تاریخ عضویت
  2017/12/14
  8
  0

  سوال در مورد STM32 - ADC

  سلام دوستان
  من میخام ADC شماره 2 از میکرو STM32F103C6 رو راه اندازی کنم. البته تو شبیه ساز پروتئوس. وقتی ADC شماره 1 رو راه اندازی میکنم مشکلی نداره. ولی وقتی ADC شماره 2 رو راه اندازی میکنم کار نمیکنه و همیشه مقدار صفر رو برمیگردونه.
  لطفا اگه کسی میتونه راهنماییم کنه. تشکر
  • تبلیغات
   .

 2. #2
  تاریخ عضویت
  2012/06/21
  64
  15

  پاسخ : سوال در مورد STM32 - ADC

  درود
  لطفا برنامه راه اندازی adc رو هم قرار بدین .شاید مشکل از برنامه ست مثلا کلاک adc2 رو تو برنامه enable نکردید . با کدوم کتابخونه adc رو راه انداختین HAL یا cmsis ؟
 3. #3
  تاریخ عضویت
  2017/12/14
  8
  0

  پاسخ : سوال در مورد STM32 - ADC

  نقل قول نوشته اصلی توسط metalelec

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  درود
  لطفا برنامه راه اندازی adc رو هم قرار بدین .شاید مشکل از برنامه ست مثلا کلاک adc2 رو تو برنامه enable نکردید . با کدوم کتابخونه adc رو راه انداختین HAL یا cmsis ؟

  درود
  من CubeMX, و HALL استفاده میکنم.
  برنامه ای که واسه تست نوشتم خیلی سادست.
  یک LED واسه نیم ثانیه روشن میشه و مقدار ADC1 خونده میشه و روی پورت B قرار میگیره. تا اینجا درسته و مشکلی نیست و مقدار رو نشون میده.
  بعد LED خاموش میشه و باید مقدار ADC2 خونده بشه و روی پورت قرار بگیره، ولی مقدار صفر رو نشون میده.

  اینم برنامه:

  /**
  ************************************************** ****************************
  * @file : main.c
  * @brief : Main program body
  ************************************************** ****************************
  ** This notice applies to any and all portions of this file
  * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and
  * USER CODE END. Other portions of this file, whether
  * inserted by the user or by software development tools
  * are owned by their respective copyright owners.
  *
  * COPYRIGHT(c) 2018 STMicroelectronics
  *
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  * are permitted provided that the following conditions are met:
  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  * this list of conditions and the following disclaimer.
  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  * this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  * and/or other materials provided with the distribution.
  * 3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  * may be used to endorse or promote products derived from this software
  * without specific prior written permission.
  *
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  *
  ************************************************** ****************************
  */
  /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  #include "main.h"
  #include "stm32f1xx_hal.h"

  /* USER CODE BEGIN Includes */

  /* USER CODE END Includes */

  /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  ADC_HandleTypeDef hadc1;
  ADC_HandleTypeDef hadc2;

  /* USER CODE BEGIN PV */
  /* Private variables ---------------------------------------------------------*/

  /* USER CODE END PV */

  /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  void SystemClock_Config(void);
  static void MX_GPIO_Init(void);
  static void MX_ADC2_Init(void);
  static void MX_ADC1_Init(void);

  /* USER CODE BEGIN PFP */
  /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/

  /* USER CODE END PFP */

  /* USER CODE BEGIN 0 */

  /* USER CODE END 0 */

  /**
  * @brief The application entry point.
  *
  * @retval None
  */
  int main(void)
  {
  /* USER CODE BEGIN 1 */

  /* USER CODE END 1 */

  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();

  /* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();

  /* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC2_Init();
  MX_ADC1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */


  HAL_ADC_Start(&hadc1);

  HAL_ADC_Start(&hadc2);  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET );
  GPIOB->ODR = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
  HAL_Delay (250);  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET);
  GPIOB->ODR = HAL_ADC_GetValue(&hadc2);
  HAL_Delay (250);
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */

  }
  /* USER CODE END 3 */

  }

  /**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
  void SystemClock_Config(void)
  {

  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
  {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
  PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCPCLK2_DIV2;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
  {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

  /**Configure the Systick interrupt time
  */
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);

  /**Configure the Systick
  */
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK );

  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  }

  /* ADC1 init function */
  static void MX_ADC1_Init(void)
  {

  ADC_AnalogWDGConfTypeDef AnalogWDGConfig;
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;

  /**Common config
  */
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
  {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

  /**Configure Analog WatchDog 1
  */
  AnalogWDGConfig.WatchdogMode = ADC_ANALOGWATCHDOG_SINGLE_REG;
  AnalogWDGConfig.HighThreshold = 4095;
  AnalogWDGConfig.LowThreshold = 0;
  AnalogWDGConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
  AnalogWDGConfig.ITMode = ENABLE;
  if (HAL_ADC_AnalogWDGConfig(&hadc1, &AnalogWDGConfig) != HAL_OK)
  {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

  /**Configure Regular Channel
  */
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
  {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

  }

  /* ADC2 init function */
  static void MX_ADC2_Init(void)
  {

  ADC_AnalogWDGConfTypeDef AnalogWDGConfig;
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;

  /**Common config
  */
  hadc2.Instance = ADC2;
  hadc2.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc2.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc2.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc2.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc2.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc2.Init.NbrOfConversion = 1;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc2) != HAL_OK)
  {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

  /**Configure Analog WatchDog 1
  */
  AnalogWDGConfig.WatchdogMode = ADC_ANALOGWATCHDOG_SINGLE_REG;
  AnalogWDGConfig.HighThreshold = 4095;
  AnalogWDGConfig.LowThreshold = 0;
  AnalogWDGConfig.Channel = ADC_CHANNEL_7;
  AnalogWDGConfig.ITMode = ENABLE;
  if (HAL_ADC_AnalogWDGConfig(&hadc2, &AnalogWDGConfig) != HAL_OK)
  {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

  /**Configure Regular Channel
  */
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_7;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc2, &sConfig) != HAL_OK)
  {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

  }

  /** Configure pins as
  * Analog
  * Input
  * Output
  * EVENT_OUT
  * EXTI
  */
  static void MX_GPIO_Init(void)
  {

  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_10
  |GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
  |GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5
  |GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);

  /*Configure GPIO pins : PB0 PB1 PB2 PB10
  PB11 PB12 PB13 PB14
  PB15 PB3 PB4 PB5
  PB6 PB7 PB8 PB9 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_10
  |GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
  |GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5
  |GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

  /*Configure GPIO pins : PA14 PA15 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

  }

  /* USER CODE BEGIN 4 */

  /* USER CODE END 4 */

  /**
  * @brief This function is executed in case of error occurrence.
  * @

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  m file: The file name as string.
  * @

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  m line: The line in file as a number.
  * @retval None
  */
  void _Error_Handler(char *file, int line)
  {
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  {
  }
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  }

  #ifdef USE_FULL_ASSERT
  /**
  * @brief Reports the name of the source file and the source line number
  * where the assert_param error has occurred.
  * @

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  m file: pointer to the source file name
  * @

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  m line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */
  void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  {
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
  }
  #endif /* USE_FULL_ASSERT */

  /**
  * @}
  */

  /**
  * @}
  */

  /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  ویرایش توسط amin.v5005 : 2018/12/13 در ساعت 06:20
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2018/11/30, 15:46
 2. سوال : طریقه قفل stm32
  توسط mohsen.hex در انجمن STM
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2017/07/10, 19:33
 3. پاسخ: 31
  آخرين نوشته: 2013/10/17, 06:47
 4. سوال در مورد بهره ولتاژ دو سوال الکترونیک ( کارشناسی دولتی 87 )
  توسط mehdi_26 در انجمن دروس و مباحث دانشگاهی
  پاسخ: 10
  آخرين نوشته: 2008/11/02, 12:23
 5. پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2007/09/28, 16:44

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •