باسلام
در بردهای مینی کامپیوتر مثل نانو پای چه جوری میشه سطح پارتیشن بوت و رووت را افزایش داد .