سلام
مدتی هست دنبال یک بوق میگردم با این مشخصات : صدای قوی داشته باشه
و 12 ولتی باشه متاسفانه چیز خوبی دستگیرم نشد
کسی هست بتونه در این مورد کمک کنه؟