باعرض سلام من خازنی دارم که عدسی هست ولی نه شماره ونه رنگی روی خازن هست باید چیکار کنم؟؟؟