باسلام.تلویزیون21اینچ سامسونگHitronوقتی روشن میشه تصویرسیاه
باخطهای سفیدافقی بایدچند باخاموش وروشن کنم تا تصویربیادبعداز1
دقیقه شروع به مات شدن میکنه با همون خطا تصویرزمینه قهوه ای کم
رنگ تقریبا حالت نگاتیو.لطفا راهنمایی کنید