سلام
برای استفاده از gpio در پایتون یک ماژولی را باید ایمپرت کنید برای بورد nano pi a64 این ماژول چیست و دستور ورود چیست کسی تا به حال با ین بورد با استفاده از پایتون gpio ها را فعال کرده است.؟از چه کد یا ماژولی استفتده کردید با تشکر