سلام.پس از روشن کردن صفحه سیاه باخطهای سفید افقی بعد از چند
بارزدن شاسی صفحه روشن وبعداز1دقیقه روبه سفیدی میرود وبه حالت
تقریبا نگاتیو میشه راهنمایی کنید