سلام می خواستم یک کوره القایی بسازم
دو کار می توانم انجام بدهم و خازن تانک رو موازی یا سر ی با کویل متصل نماییم
کدام حالت بهتره؟
کوره سری و موازی چه فرقی باهم دارند