من یه فرستنده گیرنده صنعتی تله کرین دارم کریستال فرستنده 436.560 و فرکانس گیرنده 425.860 است.نمیدونم چرا فرق داره
کریستال هایش هم نایاب و گران هستند
میشه هر دو را 433.92 انداخت؟