برنامه اي بنويسيد كه ساعت را به صورت دقيقه و ثانيه روي دو سون سگمنت نشان دهد<براي تصحيح هم دو دكمه براي انتخاب دقيقه و ثانيه واز دكمه ي هاي صفحه كليد براي وارد كردن دقيقه يا ثانيه ي جديد استفاده كند.
از زبان verylogاستفاده ميكنيم< رااهنمايي براي استفاده از اين زبان