باسلام خدمت همه دوستان
خواستم بپرسم نحوه محاسبه و طراحی خازن تخت و یا گرد با استفاده از کدوم فرمولهاست. چون من از رابطه cبرابر با kضربدر اپسیلون صفر در A/D اسفاده کردم. اما زمانی ظرفیت درست در میاد که خازن تقریبا به قطر یک ونیم سانت ، لوله بشه*. اگر لوله نشه، عدد ظرفیت خیلی کمتر از عدد محاسباتی فرمول در میاد. بیشتر نحوه محاسبه خازنهای دیسکی برام مهمه. با تشکر