سلام
در مورد فرمول محاسبه خازن سوال دارم.اگر کسی پاسخ بده ممنون میشم. Cبرابر با kضربدر اپسیلون صفر در A/D
دقیقا مطابق این فرمول مساحت صفحات و ضخامت دی الکتریک را محاسبه کردم. ولی در نهایت باید خازن به قطری تقریبا برابر با یک ونیم سانت، لوله بشه. وگرنه ظرفیت مورد محاسبه درست در نمی یاد. خواستم ببینم اگر بخواهیم خازن را تخت و یا دیسکی بسازیم، محاسبه ابعاد و ظرفیت چطوری انجام می شه. / تشکر