یه تلفن خانگیtip telکه وقتی گوشی گذاشته میشه خودش میره رو حالت آیفون و پشتش یکسره صدای زنگ خوردن تلفن میاد. مشکل دیگه ای نداره فقط گوشی وقتی میشه میره رو حالت ایفون و با کلید ایفون هم قطع نمیشه
قطعات عیوب ظاهری ندارند. خازن 1000 میکر 10ولت ؛ 104j تعویض شد
کلید سالم و تعویض شد.
دیود های شاتکی و زنر سالمند.
مشکل میتونه از چوک باشه؟!!!