از روتاری انکودر سایت میشه 1مسافت پیموده شده2جهت حرکت3سرعت حرکتو بدست اورد؟