باسلام
برای قطع و وصل الکتروپمپی میخواهم از رله SSR استفاده کنم. از معایب این نوع رله نشتی مختصر هنگام قطع مدار است.
حالا 1- راهکاری برای جلوگیری از نشتی به مدار وجود دارد؟
2-اصلاً این نشتی درحدی است که اثرگذار باشد؟