به آن دسته از مقاومت هایی گفته می شود که مقدارشان همواره ثابت است. این مقاومت ها دارای انواع مختلفی می باشند که عبارت اند از:

  1. مقاومت های فیلم کربنی
  2. مقاومت های فیلم فلز
  3. مقاومت های سیمی

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

#