سلام
نیاز به برنامه نمونه نمایش متن فارسی به زبان اردینو دارم هرجا گشتم کتابخانه ایی ازش چیدا نکردم و همه با فونت اینگلیسی هستند کسی مثالی ازش با فونت 16 دارد؟