سلام
دوستان این مساله چطور حل میشه؟
1)ایجاد سیگنال سینوسی با فرکانس دلخواه
2)fft سیگنال ایجاد شده در حوزه فرکانس
3)مدوله گردن ان با پالسی به عرض 100میکرو و تکرار 1میلی
4)fft و رسم ان
5)پالس تبدبل به LFMبه پهنای 5 مگ
6)FFT و رسم
7)اعمال فیلتر منطبق و رسم در حوزه زمان
*تمامی مراحل پلات نیاز داره.