ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
 1. #1
  2016/12/20
  20
  2

  Unhappy مشکل ساخت چشمک زن با کدویژن!!!!!!!!!؟

  سلام دوستان من یه برنامه با ویزارد کدویژن میخاستم بنویسم تا چندتا پین PORTA رو روشن خاموش کنه ولی برنامه رو بدون خطا پروگرم میکنم ولی اجرا نمیشه!؟؟
  نمیدونم مشکل از کدمه یا تنظیمات نوسان ساز ؟

  کد:
  // I/O Registers definitions
  #include <io.h>
  #include <delay.h>
  // Declare your global variables here
  
  // System Clocks initialization
  void system_clocks_init(void)
  {
  unsigned char n,s;
  
  // Optimize for speed
  #pragma optsize-
  // Save interrupts enabled/disabled state
  s=SREG;
  // Disable interrupts
  #asm("cli")
  
  // External 16000/000 kHz oscillator initialization
  // Crystal oscillator increased drive current: Off
  // External Clock Source - Startup Time: 0.4-16 MHz Quartz Crystal - 16k CLK
  OSC.XOSCCTRL=OSC_FRQRANGE_12TO16_gc | OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc;
  // Enable the external oscillator/clock source
  OSC.CTRL|=OSC_XOSCEN_bm;
  
  // System Clock prescaler A division factor: 1
  // System Clock prescalers B & C division factors: B:1, C:1
  // ClkPer4: 16000/000 kHz
  // ClkPer2: 16000/000 kHz
  // ClkPer: 16000/000 kHz
  // ClkCPU: 16000/000 kHz
  n=(CLK.PSCTRL & (~(CLK_PSADIV_gm | CLK_PSBCDIV1_bm | CLK_PSBCDIV0_bm))) |
  	CLK_PSADIV_1_gc | CLK_PSBCDIV_1_1_gc;
  CCP=CCP_IOREG_gc;
  CLK.PSCTRL=n;
  
  // Wait for the external oscillator to stabilize
  while ((OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm)==0);
  
  // Select the system clock source: External Oscillator or Clock
  n=(CLK.CTRL & (~CLK_SCLKSEL_gm)) | CLK_SCLKSEL_XOSC_gc;
  CCP=CCP_IOREG_gc;
  CLK.CTRL=n;
  
  // Disable the unused oscillators: 2 MHz, 32 MHz, internal 32 kHz, PLL
  OSC.CTRL&= ~(OSC_RC2MEN_bm | OSC_RC32MEN_bm | OSC_RC32KEN_bm | OSC_PLLEN_bm);
  
  // ClkPer output disabled
  PORTCFG.CLKEVOUT&= ~(PORTCFG_CLKOUTSEL_gm | PORTCFG_CLKOUT_gm);
  // Restore interrupts enabled/disabled state
  SREG=s;
  // Restore optimization for size if needed
  #pragma optsize_default
  }
  
  // Event System initialization
  void event_system_init(void)
  {
  // Event System Channel 0 source: None
  EVSYS.CH0MUX=EVSYS_CHMUX_OFF_gc;
  // Event System Channel 1 source: None
  EVSYS.CH1MUX=EVSYS_CHMUX_OFF_gc;
  // Event System Channel 2 source: None
  EVSYS.CH2MUX=EVSYS_CHMUX_OFF_gc;
  // Event System Channel 3 source: None
  EVSYS.CH3MUX=EVSYS_CHMUX_OFF_gc;
  // Event System Channel 4 source: None
  EVSYS.CH4MUX=EVSYS_CHMUX_OFF_gc;
  // Event System Channel 5 source: None
  EVSYS.CH5MUX=EVSYS_CHMUX_OFF_gc;
  // Event System Channel 6 source: None
  EVSYS.CH6MUX=EVSYS_CHMUX_OFF_gc;
  // Event System Channel 7 source: None
  EVSYS.CH7MUX=EVSYS_CHMUX_OFF_gc;
  
  // Event System Channel 0 Digital Filter Coefficient: 1 Sample
  // Quadrature Decoder: Off
  EVSYS.CH0CTRL=(EVSYS.CH0CTRL & (~(EVSYS_QDIRM_gm | EVSYS_QDIEN_bm | EVSYS_QDEN_bm | EVSYS_DIGFILT_gm))) |
  	EVSYS_DIGFILT_1SAMPLE_gc;
  // Event System Channel 1 Digital Filter Coefficient: 1 Sample
  EVSYS.CH1CTRL=EVSYS_DIGFILT_1SAMPLE_gc;
  // Event System Channel 2 Digital Filter Coefficient: 1 Sample
  // Quadrature Decoder: Off
  EVSYS.CH2CTRL=(EVSYS.CH2CTRL & (~(EVSYS_QDIRM_gm | EVSYS_QDIEN_bm | EVSYS_QDEN_bm | EVSYS_DIGFILT_gm))) |
  	EVSYS_DIGFILT_1SAMPLE_gc;
  // Event System Channel 3 Digital Filter Coefficient: 1 Sample
  EVSYS.CH3CTRL=EVSYS_DIGFILT_1SAMPLE_gc;
  // Event System Channel 4 Digital Filter Coefficient: 1 Sample
  // Quadrature Decoder: Off
  EVSYS.CH4CTRL=(EVSYS.CH4CTRL & (~(EVSYS_QDIRM_gm | EVSYS_QDIEN_bm | EVSYS_QDEN_bm | EVSYS_DIGFILT_gm))) |
  	EVSYS_DIGFILT_1SAMPLE_gc;
  // Event System Channel 5 Digital Filter Coefficient: 1 Sample
  EVSYS.CH5CTRL=EVSYS_DIGFILT_1SAMPLE_gc;
  // Event System Channel 6 Digital Filter Coefficient: 1 Sample
  EVSYS.CH6CTRL=EVSYS_DIGFILT_1SAMPLE_gc;
  // Event System Channel 7 Digital Filter Coefficient: 1 Sample
  EVSYS.CH7CTRL=EVSYS_DIGFILT_1SAMPLE_gc;
  
  // Event System Channel output: Disabled
  PORTCFG.CLKEVOUT&= ~PORTCFG_EVOUT_gm;
  PORTCFG.EVOUTSEL&= ~PORTCFG_EVOUTSEL_gm;
  }
  
  // Ports initialization
  void ports_init(void)
  {
  // PORTA initialization
  // OUT register
  PORTA.OUT=0x00;
  // Pin0: Output
  // Pin1: Output
  // Pin2: Output
  // Pin3: Output
  // Pin4: Input
  // Pin5: Input
  // Pin6: Input
  // Pin7: Input
  PORTA.DIR=0x0F;
  // Pin0 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin0 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin0 Inverted: Off
  // Pin0 Slew Rate Limitation: Off
  PORTA.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin1 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin1 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin1 Inverted: Off
  // Pin1 Slew Rate Limitation: Off
  PORTA.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin2 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin2 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin2 Inverted: Off
  // Pin2 Slew Rate Limitation: Off
  PORTA.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin3 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin3 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin3 Inverted: Off
  // Pin3 Slew Rate Limitation: Off
  PORTA.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin4 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin4 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin4 Inverted: Off
  // Pin4 Slew Rate Limitation: Off
  PORTA.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin5 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin5 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin5 Inverted: Off
  // Pin5 Slew Rate Limitation: Off
  PORTA.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin6 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin6 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin6 Inverted: Off
  // Pin6 Slew Rate Limitation: Off
  PORTA.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin7 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin7 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin7 Inverted: Off
  // Pin7 Slew Rate Limitation: Off
  PORTA.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Interrupt 0 level: Disabled
  // Interrupt 1 level: Disabled
  PORTA.INTCTRL=(PORTA.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
  	PORT_INT1LVL_OFF_gc | PORT_INT0LVL_OFF_gc;
  // Pin0 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin2 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin3 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin4 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin5 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin6 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin7 Pin Change interrupt 0: Off
  PORTA.INT0MASK=0x00;
  // Pin0 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin2 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin3 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin4 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin5 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin6 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin7 Pin Change interrupt 1: Off
  PORTA.INT1MASK=0x00;
  
  // PORTB initialization
  // OUT register
  PORTB.OUT=0x00;
  // Pin0: Input
  // Pin1: Input
  // Pin2: Input
  // Pin3: Input
  // Pin4: Input
  // Pin5: Input
  // Pin6: Input
  // Pin7: Input
  PORTB.DIR=0x00;
  // Pin0 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin0 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin0 Inverted: Off
  // Pin0 Slew Rate Limitation: Off
  PORTB.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin1 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin1 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin1 Inverted: Off
  // Pin1 Slew Rate Limitation: Off
  PORTB.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin2 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin2 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin2 Inverted: Off
  // Pin2 Slew Rate Limitation: Off
  PORTB.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin3 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin3 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin3 Inverted: Off
  // Pin3 Slew Rate Limitation: Off
  PORTB.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin4 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin4 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin4 Inverted: Off
  // Pin4 Slew Rate Limitation: Off
  PORTB.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin5 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin5 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin5 Inverted: Off
  // Pin5 Slew Rate Limitation: Off
  PORTB.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin6 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin6 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin6 Inverted: Off
  // Pin6 Slew Rate Limitation: Off
  PORTB.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin7 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin7 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin7 Inverted: Off
  // Pin7 Slew Rate Limitation: Off
  PORTB.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Interrupt 0 level: Disabled
  // Interrupt 1 level: Disabled
  PORTB.INTCTRL=(PORTB.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
  	PORT_INT1LVL_OFF_gc | PORT_INT0LVL_OFF_gc;
  // Pin0 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin2 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin3 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin4 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin5 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin6 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin7 Pin Change interrupt 0: Off
  PORTB.INT0MASK=0x00;
  // Pin0 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin2 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin3 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin4 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin5 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin6 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin7 Pin Change interrupt 1: Off
  PORTB.INT1MASK=0x00;
  
  // PORTC initialization
  // OUT register
  PORTC.OUT=0x00;
  // Pin0: Input
  // Pin1: Input
  // Pin2: Input
  // Pin3: Input
  // Pin4: Input
  // Pin5: Input
  // Pin6: Input
  // Pin7: Input
  PORTC.DIR=0x00;
  // Pin0 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin0 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin0 Inverted: Off
  // Pin0 Slew Rate Limitation: Off
  PORTC.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin1 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin1 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin1 Inverted: Off
  // Pin1 Slew Rate Limitation: Off
  PORTC.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin2 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin2 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin2 Inverted: Off
  // Pin2 Slew Rate Limitation: Off
  PORTC.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin3 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin3 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin3 Inverted: Off
  // Pin3 Slew Rate Limitation: Off
  PORTC.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin4 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin4 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin4 Inverted: Off
  // Pin4 Slew Rate Limitation: Off
  PORTC.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin5 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin5 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin5 Inverted: Off
  // Pin5 Slew Rate Limitation: Off
  PORTC.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin6 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin6 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin6 Inverted: Off
  // Pin6 Slew Rate Limitation: Off
  PORTC.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin7 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin7 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin7 Inverted: Off
  // Pin7 Slew Rate Limitation: Off
  PORTC.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // PORTC Peripheral Output Remapping
  // OC0A Output: Pin 0
  // OC0B Output: Pin 1
  // OC0C Output: Pin 2
  // OC0D Output: Pin 3
  // USART0 XCK: Pin 1
  // USART0 RXD: Pin 2
  // USART0 TXD: Pin 3
  // SPI MOSI: Pin 5
  // SPI SCK: Pin 7
  PORTC.REMAP=(0<<PORT_SPI_bp) | (0<<PORT_USART0_bp) | (0<<PORT_TC0D_bp) | (0<<PORT_TC0C_bp) | (0<<PORT_TC0B_bp) | (0<<PORT_TC0A_bp);
  // Interrupt 0 level: Disabled
  // Interrupt 1 level: Disabled
  PORTC.INTCTRL=(PORTC.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
  	PORT_INT1LVL_OFF_gc | PORT_INT0LVL_OFF_gc;
  // Pin0 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin2 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin3 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin4 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin5 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin6 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin7 Pin Change interrupt 0: Off
  PORTC.INT0MASK=0x00;
  // Pin0 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin2 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin3 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin4 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin5 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin6 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin7 Pin Change interrupt 1: Off
  PORTC.INT1MASK=0x00;
  
  // PORTD initialization
  // OUT register
  PORTD.OUT=0x00;
  // Pin0: Input
  // Pin1: Input
  // Pin2: Input
  // Pin3: Input
  // Pin4: Input
  // Pin5: Input
  // Pin6: Input
  // Pin7: Input
  PORTD.DIR=0x00;
  // Pin0 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin0 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin0 Inverted: Off
  // Pin0 Slew Rate Limitation: Off
  PORTD.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin1 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin1 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin1 Inverted: Off
  // Pin1 Slew Rate Limitation: Off
  PORTD.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin2 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin2 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin2 Inverted: Off
  // Pin2 Slew Rate Limitation: Off
  PORTD.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin3 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin3 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin3 Inverted: Off
  // Pin3 Slew Rate Limitation: Off
  PORTD.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin4 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin4 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin4 Inverted: Off
  // Pin4 Slew Rate Limitation: Off
  PORTD.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin5 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin5 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin5 Inverted: Off
  // Pin5 Slew Rate Limitation: Off
  PORTD.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin6 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin6 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin6 Inverted: Off
  // Pin6 Slew Rate Limitation: Off
  PORTD.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin7 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin7 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin7 Inverted: Off
  // Pin7 Slew Rate Limitation: Off
  PORTD.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Interrupt 0 level: Disabled
  // Interrupt 1 level: Disabled
  PORTD.INTCTRL=(PORTD.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
  	PORT_INT1LVL_OFF_gc | PORT_INT0LVL_OFF_gc;
  // Pin0 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin2 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin3 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin4 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin5 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin6 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin7 Pin Change interrupt 0: Off
  PORTD.INT0MASK=0x00;
  // Pin0 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin2 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin3 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin4 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin5 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin6 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin7 Pin Change interrupt 1: Off
  PORTD.INT1MASK=0x00;
  
  // PORTE initialization
  // OUT register
  PORTE.OUT=0x00;
  // Pin0: Input
  // Pin1: Input
  // Pin2: Input
  // Pin3: Input
  // Pin4: Input
  // Pin5: Input
  // Pin6: Input
  // Pin7: Input
  PORTE.DIR=0x00;
  // Pin0 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin0 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin0 Inverted: Off
  // Pin0 Slew Rate Limitation: Off
  PORTE.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin1 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin1 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin1 Inverted: Off
  // Pin1 Slew Rate Limitation: Off
  PORTE.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin2 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin2 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin2 Inverted: Off
  // Pin2 Slew Rate Limitation: Off
  PORTE.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin3 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin3 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin3 Inverted: Off
  // Pin3 Slew Rate Limitation: Off
  PORTE.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin4 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin4 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin4 Inverted: Off
  // Pin4 Slew Rate Limitation: Off
  PORTE.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin5 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin5 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin5 Inverted: Off
  // Pin5 Slew Rate Limitation: Off
  PORTE.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin6 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin6 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin6 Inverted: Off
  // Pin6 Slew Rate Limitation: Off
  PORTE.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin7 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin7 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin7 Inverted: Off
  // Pin7 Slew Rate Limitation: Off
  PORTE.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Interrupt 0 level: Disabled
  // Interrupt 1 level: Disabled
  PORTE.INTCTRL=(PORTE.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
  	PORT_INT1LVL_OFF_gc | PORT_INT0LVL_OFF_gc;
  // Pin0 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin2 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin3 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin4 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin5 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin6 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin7 Pin Change interrupt 0: Off
  PORTE.INT0MASK=0x00;
  // Pin0 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin2 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin3 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin4 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin5 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin6 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin7 Pin Change interrupt 1: Off
  PORTE.INT1MASK=0x00;
  
  // PORTF initialization
  // OUT register
  PORTF.OUT=0x00;
  // Pin0: Input
  // Pin1: Input
  // Pin2: Input
  // Pin3: Input
  // Pin4: Input
  // Pin5: Input
  // Pin6: Input
  // Pin7: Input
  PORTF.DIR=0x00;
  // Pin0 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin0 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin0 Inverted: Off
  // Pin0 Slew Rate Limitation: Off
  PORTF.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin1 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin1 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin1 Inverted: Off
  // Pin1 Slew Rate Limitation: Off
  PORTF.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin2 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin2 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin2 Inverted: Off
  // Pin2 Slew Rate Limitation: Off
  PORTF.PIN2CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin3 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin3 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin3 Inverted: Off
  // Pin3 Slew Rate Limitation: Off
  PORTF.PIN3CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin4 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin4 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin4 Inverted: Off
  // Pin4 Slew Rate Limitation: Off
  PORTF.PIN4CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin5 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin5 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin5 Inverted: Off
  // Pin5 Slew Rate Limitation: Off
  PORTF.PIN5CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin6 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin6 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin6 Inverted: Off
  // Pin6 Slew Rate Limitation: Off
  PORTF.PIN6CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin7 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin7 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin7 Inverted: Off
  // Pin7 Slew Rate Limitation: Off
  PORTF.PIN7CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Interrupt 0 level: Disabled
  // Interrupt 1 level: Disabled
  PORTF.INTCTRL=(PORTF.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
  	PORT_INT1LVL_OFF_gc | PORT_INT0LVL_OFF_gc;
  // Pin0 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin2 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin3 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin4 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin5 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin6 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin7 Pin Change interrupt 0: Off
  PORTF.INT0MASK=0x00;
  // Pin0 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin2 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin3 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin4 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin5 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin6 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin7 Pin Change interrupt 1: Off
  PORTF.INT1MASK=0x00;
  
  // PORTR initialization
  // OUT register
  PORTR.OUT=0x00;
  // Pin0: Input
  // Pin1: Input
  PORTR.DIR=0x00;
  // Pin0 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin0 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin0 Inverted: Off
  // Pin0 Slew Rate Limitation: Off
  PORTR.PIN0CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Pin1 Output/Pull configuration: Totempole/No
  // Pin1 Input/Sense configuration: Sense both edges
  // Pin1 Inverted: Off
  // Pin1 Slew Rate Limitation: Off
  PORTR.PIN1CTRL=PORT_OPC_TOTEM_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
  // Interrupt 0 level: Disabled
  // Interrupt 1 level: Disabled
  PORTR.INTCTRL=(PORTR.INTCTRL & (~(PORT_INT1LVL_gm | PORT_INT0LVL_gm))) |
  	PORT_INT1LVL_OFF_gc | PORT_INT0LVL_OFF_gc;
  // Pin0 Pin Change interrupt 0: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 0: Off
  PORTR.INT0MASK=0x00;
  // Pin0 Pin Change interrupt 1: Off
  // Pin1 Pin Change interrupt 1: Off
  PORTR.INT1MASK=0x00;
  }
  
  // Virtual Ports initialization
  void vports_init(void)
  {
  // PORTA mapped to VPORT0
  // PORTB mapped to VPORT1
  PORTCFG.VPCTRLA=PORTCFG_VP13MAP_PORTB_gc | PORTCFG_VP02MAP_PORTA_gc;
  // PORTC mapped to VPORT2
  // PORTD mapped to VPORT3
  PORTCFG.VPCTRLB=PORTCFG_VP13MAP_PORTD_gc | PORTCFG_VP02MAP_PORTC_gc;
  }
  
  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here
  unsigned char n;
  
  // Interrupt system initialization
  // Optimize for speed
  #pragma optsize-
  // Make sure the interrupts are disabled
  #asm("cli")
  // Low level interrupt: Off
  // Round-robin scheduling for low level interrupt: Off
  // Medium level interrupt: Off
  // High level interrupt: Off
  // The interrupt vectors will be placed at the start of the Application FLASH section
  n=(PMIC.CTRL & (~(PMIC_RREN_bm | PMIC_IVSEL_bm | PMIC_HILVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_LOLVLEN_bm)));
  CCP=CCP_IOREG_gc;
  PMIC.CTRL=n;
  // Set the default priority for round-robin scheduling
  PMIC.INTPRI=0x00;
  // Restore optimization for size if needed
  #pragma optsize_default
  
  // System clocks initialization
  system_clocks_init();
  
  // Event system initialization
  event_system_init();
  
  // Ports initialization
  ports_init();
  
  // Virtual Ports initialization
  vports_init();
  
  while (1)
     {
  
      PORTA.OUT=0x0F;
      delay_ms(500);
      PORTA.OUT=0x00;
      delay_ms(500);
  
     }
  }
 2. #2
  2016/12/20
  20
  2

  پاسخ : مشکل ساخت چشمک زن با کدویژن!!!!!!!!!؟

  ای بابا یعنی یکی از دوستان اطلاعاتی نداره در این زمینه ؟ با کد ویزارد کدویژن کار نکرده کسی؟
 3. #3
  2017/03/26
  1,141
  518

  پاسخ : مشکل ساخت چشمک زن با کدویژن!!!!!!!!!؟

  نقل قول نوشته اصلی توسط parlarelc

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  ای بابا یعنی یکی از دوستان اطلاعاتی نداره در این زمینه ؟ با کد ویزارد کدویژن کار نکرده کسی؟
  سلام توی پروتیوس فایل رو تست کردی
  ویرایش توسط خلبان : 2019/06/26 در ساعت 14:07
 4. #4
  2016/12/20
  20
  2

  پاسخ : مشکل ساخت چشمک زن با کدویژن!!!!!!!!!؟

  مشکلم این بود که تغذیه ی پورت A و B ازپایه ی AVCC تامین میشه و من فک میکردم این برا adc هست و به مثبت وصل نکرده بودم !!!!!!!!!!
  حل شد .
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

 1. کمک برای ساخت مدار چشمک زن پلیسی
  توسط e_vojdani در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2014/08/08, 13:20
 2. ساخت مدار چشمک زن
  توسط SINA2ASG در انجمن مدار هاي ديجيتال
  پاسخ: 22
  آخرين نوشته: 2013/08/13, 22:12
 3. کمک برای ساخت چشمک زن
  توسط -LEO- در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2013/03/31, 20:34
 4. کمک در ساخت یک چشمک زن
  توسط mojyonline در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 9
  آخرين نوشته: 2011/08/07, 09:31
 5. پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/02/01, 11:01

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •