;چطور باید مایکزیمم سویینگ در یک مدار مجتمع با کلی ترانزیستور بدست اورد جهت محاسبه بازده مدار؟هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم که بتونم سویینگ خروحی بدست بیارم