با سلام، تغذیه انتن یک لحظه چراغش خاموش میشه وسیگنال دستگاه دیجیتال قطع میشه ودوباره وصل میشه با چند دقیقه دیگه دوباره تکرار میشه