من در واحد اداری یک شرکت تولید لامپ های کم مصرف کار می کنم و به تازه گی برای مدیریت مالی مجموعه

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

خریداری کردند. در حالی که قبلا اطلاعات در

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

ثبت انجام شده . آیا امکان انتقال اسناد و گزارشات به نرم افزار جدید وجود دارد؟