با سلام من یک برنامه نوشتم که حاوی مقادیر اولیه برای متغیر eepromهست, وقتی توسط پروگرامر برنامه ریزی میکنمابتدا فایل هگز سپس از قسمت
Mcu eeprom write,verify قسمتeepromرا مینویسم در میکرو کنترلرatmega16کامل کار میکرد, ولی در اتمگا۸ خطایverifyبرای قسمتeepromمیدهد, پروگرامر های tnm2000,tnm5000 امتحان کردم بیش از ۴ایسی سالم,ولی باز خطا میدهد مشکل چی میتواند باشد,با تشکر